KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İrtibat Bürolarında Çalışan Personelin Vergisel ve Sosyal Güvenlik Durumu
SMMM Merdan Altınöz
15.03.2013

MizanTürk'de yayınlanan 21 Şubat 2013 tarihli makalemizde, İrtibat Bürolarının Kuruluş İşlemleri ve Vergilendirilmesi konularını değerlendirmiştik.

Bugünkü makalemizde ise, irtibat bürolarında çalışan personelin vergisel ve sosyal güvenlik durumunu ele alacağız.

Gelir Vergisi açısından

Gelir Vergisi Kanunu 23’üncü maddesi 14/ bendi gereği, Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; gelir vergisinden istisnadır.

Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi  kurumların bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere istisna uygulanabilmesi için;

- Türkiye'de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin dar mükellef kurum  olması, bu kurumun da Türkiye'de hiçbir şekilde kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunmaması,

- Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması,

- Dar mükellef kurumun Türkiye'deki personeline yapılacak ödemenin bu kurumun yurtdışı kazançlarından karşılanması,

- Personelin Banka Hesabına ücretin döviz olarak ödenmesi,

- Ödenen ücretin dar mükellef kurumun Türkiye'deki hesaplarına gider olarak  kaydedilmemesi,

Damga Vergisi Açısından

8 Temmuz 2006 tarihli 5535 sayılı kanun sayılı kanunun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesine göre, Gelir Vergisinden istisna olan ücretler damga vergisinden de istisna edilmiştir.

Bu hüküm gereği  irtibat bürolarında çalışan personellerin  ücret ödemelerinden  damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Sosyal Sigortalar Mevzuatı Açısından

İrtibat bürosunda çalışan personel Türk ise SSK işçi ve işveren primi kesilerek irtibat bürosunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine bildirilecektir.

İrtibat bürosunda çalışan personel  yabancı uyruklu ise, yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeler ise, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.

Ancak, bu kişi; 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olacak, diğer  bir ifade ile Türkiye’de sigortalı kabul edilecektir.

Sigortalı işlemleri yapılabilmesi için öncelikle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni ve ikametgâhının bağlı bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğünden Oturma İzni alması gerekiyor.

Kaynaklar; www.gib.gov.tr   www.sgk.gov.tr