KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
2008 yılında cıkan varlık barışı servet beyanının 2008 yılı incelemesine gelecek cezaya bir etkisi olur mu?

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak üzere, 13.11.2008 tarihinde kabul edilen 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun 22.11.2008 tarihli ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

27284 sayılı ve 10.07.2009 tarihi Resmi Gazetede yayınlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe giren 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 44, 45 ve 46. maddeleri ile, 5811 sayılı Kanun’da değişik ve eklemeler yapılmıştır.

5811 sayılı Kanun’un 5917 sayılı Kanun ile değişik “Uygulama Esasları” başlıklı 3’üncü maddesi hükmü aynen aşağıdaki şekildedir;

“ …

(5) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, (5917 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (b) bendiyle değişen ibare) bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır.

Bununla beraber, 5917 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesi ile, 5811 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 4’üncü maddesi hükmü aynen aşağıdaki şekildedir;

“(5917 sayılı kanunun 46’ncı maddesiyle eklenen geçici madde Yürürlük; 10.07.2009)

(1) Bu Kanunda yapılan değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19.06.2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemelerine başlanmış olanlar, bu incelemelerle ilgili olarak Kanunun 3’üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanamazlar.

Yukarıda sorunuza ilişkin bölümlerine yer verilen 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun’un ilgili madde hükmü uyarınca, kanun kapsamındaki mahsup işlemlerinden ancak 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri için yararlanılabilir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.

                          
Etiketler : 5811     varlık barışı