KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
2013 Yılında Şirketlerin Denetimi
YMM Dr.Hakan Taştan
23.01.2012

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, eski kanunda yer alan Anonim Şirketlerdeki “Murakıplık” müessesesini topyekûn kaldırdı. Elbette şunu sorgulamak  mümkün, zaten murakıplık sistemi yeterince verimli işliyor muydu? Tabiki hayır. Ancak hiç olmazsa yarım yamalak da olsa, etkin olmasa da işleyen, zaman zaman belli büyüklükteki firmalarda çalışan bir sistemdi.

Yeni kanunla bu sistem kaldırıldı. Gerekçesi son derece mantıklı ve yerinde idi. Çünkü yeni yasayla birlikte tüm sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olacağı için artık murakıplık müessesesine gereksinim kalmamıştı.

Gelişen süreç, bir kısım kamuoyunun baskısı sonucu bütün şirketlerin denetime tabi olacağı hükmü kaldırılarak yerine 6335 sayılı yasa ile 6102 sayılı TTK’nın 397 nci maddesine (4). fıkra ilave edilerek, denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği yönünde bir düzeltme yapılmıştır.

Bakanlar Kurulu henüz bir belirleme yapmamıştır. Bugünlerde bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması beklenmektedir. Ancak taslak karar metni incelendiğinde çok büyük işletmelerin bağımsız denetime tabi olacağı görülmektedir.

Neden çok büyük işletme kavramı kullanılmıştır? Çünkü KOBİ tanımı ve işletme ölçeklerine göre tanımlama Bakanlar Kurulunca yayınlanan “KOBİ’lerin tanımı nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelik” te belirlenmiştir. Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işletmeler üçe ayrılmıştır. Mikro İşletme, Küçük İşletme ve Orta Büyüklükteki İşletme olarak.

Orta Büyüklükteki İşletmenin aynı yönetmeliğe göre tanımına baktığımızda, “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’sını aşmayan işletmeler.” dir. Bu tanıma göre bu belirlemenin üzerinde olan işletmeler Büyük İşletme olarak adlandırılır.

Bakanlar Kurulu taslak kararında bu tanımlamaya atıfta bulunmak suretiyle  Büyük İşletmeleri bağımsız denetim kapsamına alacağına yeni bir belirlemeye giderek çalışan sayısı 500 kişi ve yukarısı, net satışları 200 milyon TL ve üstü ve aktif toplamı 150 milyon ve üstü kriterlerinden en az ikisini sağlayan firmaların bağımsız denetime tabi olacağını öngörmektedir.

Böylece Bağımsız denetime tabi olmayacak ancak orta büyüklükteki işletme kriterleri üzerindeki işletmeler, Büyük İşletme, Bağımsız denetime tabi olacak şirketler Çok Büyük İşletme olarak adlandırılabilir.

Şu soru hemen herkesin aklına gelmektedir. Ülkemizde kaç işletme Bağımsız denetime tabi olacaktır? Diğer şirketler denetime tabi olmayacak mıdır? İlgili kurumların verilerine göre 2.400 civarında şirket bağımsız denetime tabi olacaktır. Bu miktar, toplam aktif olarak çalışan tahmini sermaye şirketlerinin %1’inden daha az bir orandır. Kalan %99 civarındaki şirket ne yapacaktır?

Yeni dönemde Anonim Şirketlerin murakıpları (denetçileri) olmayacaktır. En son seçilen denetçilerin görevleri genel kurul toplantısında veya en geç 31.03.2013 tarihinde sona erecektir. Bundan böyle Anonim Şirketlerin murakıbı veya Denetim Kurulu olmayacak, Genel Kurullarda bu yönde bir seçim yapılmayacaktır.

Ancak Genel Kurul veya Yönetim Kurulu isterse benzeri kurullar oluşturabilecektir. Nasıl? Eğer bir işletmenin tepe yöneticileri, denetimin şirket açısından yararlı olduğu kanaatine varırlarsa, TTK 375 inci maddede Yönetim Kurulunun devredemeyeceği yetkiler arasında muhasebe, finans denetimi konusunda düzenleme ve planlama görevi de sayılmıştır.

Buradan hareketle; Yönetim Kurulu denetim hizmetini dışarıdan satın alabileceği gibi kendi bünyesinde oluşturacağı kurullar aracılığıyla da çözebilir. Günümüzde işletmeler iç denetimi dahi dışarıdan satın alma yoluna gitmektedirler. Genel Kurul toplantısında da benzeri yönde, finansal denetime ilişkin ihtiyari olarak bir karar alınabilir.

Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu belirleme yaparken Bağımsız Denetime tabi şirketlerin  dışında kalan şirketlerinde büyüklüklerine göre finansal denetime tabi tutulmaları konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına veya KGK’ya yetki vermelidir.

Bu yetki çerçevesinde tüm işletmeler büyüklüklerine göre SMMM, YMM ve Bağımsız Denetçilerin denetimine tabi tutulmalıdırlar. Bu yetki verilmeyecekse bile ilgili kurumların ve meslek örgütlerinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca doğrudan da belirleme yoluna gidilmelidir.