KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
29 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 olarak tespit edilmiştir.
29 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/29

Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi: 16/07/2013
Sayısı: KVK-29/2013-4 / Yatırım İndirimi - 20
İlgili olduğu maddeler: VUK Mük.Md. 298 GVK Geç.Md. 69
İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,17 (yüzde iki virgül on yedi) olarak tespit edilmiştir.

 

 

                                                                                          Mehmet KİLCİ
                                                                                      Gelir İdaresi Başkanı