KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançlar
291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

 Resmi Gazete No: 

29691
Resmi Gazete Tarihi: 
21/04/2016

Giriş

MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde    tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere    yer verilmiş olup, söz konusu madde kapsamında tevkifat    matrahının tespitine ilişkin ayrıntılı açıklamalar, 30/12/2005 tarihli ve    26039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 257 seri numaralı, 30/9/2006    tarihli ve 26305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 258 seri numaralı, 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 263 seri    numaralı ve 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 282 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

(2) Enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında vergilendirilmesinde, tevkifat    matrahının nasıl tespit edileceği bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

TÜFE’ye endeksli anüite Devlet    tahvillerinde vergileme

MADDE 2 – (1) TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin ara dönemdeki sabit reel anüite ödemesi dahil dönemsel ödemeleri anapara ödemesini de içerdiğinden vergilendirmenin söz konusu    tutarın ayrıştırılarak sadece ödenen faiz tutarı üzerinden yapılması     gerekmektedir.

(2) TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvillerinde enflasyon farkını içeren    temiz fiyatın hesaplanmasında reel birikmiş faiz yerine enflasyon dahil birikmiş faizin dikkate alınması gerekmektedir.

(3) Kupon başına ödenen prim tutarı, enflasyon    farkını içeren temiz alış fiyatı ile  senedin alış tarihindeki kalan anapara tutarı arasındaki farkın, kupon sayısına bölünmesi suretiyle    hesaplanacaktır. Söz konusu oran negatif olur ise bu oran 0 (sıfır) olarak varsayılacaktır.

Örnek:

Hazine tarafından 07/10/2015 tarihinde ihraç edilen    10.000 TL nominal bedelli, 30 yıl vadeli, yılda bir kupon ödemeli ve % 4,465 reel anüite oranına    sahip (yıllık %2 reel faizli) TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahviline ait diğer bilgiler aşağıdaki    gibidir:

 

İlk İhraç Tarihi

=

07/10/2015

İtfa Tarihi

=

30/08/2045

Toplam Kupon      Sayısı

=

30

Reel Anüite Oranı

=

% 4,465

Hazinece      Belirlenen Reel Faiz (r)

=

% 2

İhraç Günü      Referans Endeksi

=

260

İtfa Tarihindeki      Referans Endeksi

=

1.124

İtfa Tarihindeki      Anapara Ödeme Oranı

=

% 4,40

Takas Alış Fiyatı      

=

11.470,27

Alış Tarihi

=

11/07/2017

Alış Günü      Referans Endeksi

=

283

Alış Günü       İtibarıyla Senedin Kalan Anapara Oranı

=

% 97,54

Alış Günü       İtibarıyla Senedin Kalan Kupon Ödeme Sayısı

=

29

Senedin Alış       Tarihinden Sonraki İlk Kupon Ödeme Tarihi

=

04/10/2017

İlk Kupon Ödeme      Günü Referans Endeksi

=

287

Alıştan Sonraki       İlk Kupon Ödeme Dönemindeki Anapara Oranı

=

% 2,51

3. Kupon Günü      Referans Endeksi

=

297,68

3. Kupon      Dönemindeki Anapara Oranı

=

% 2,56

Takas Satış Fiyatı      

=

11.635,24

Satış Tarihi

=

08/04/2020

Satış Günü      Referans Endeksi

=

320

Satış Günü       İtibarıyla Senedin Kalan Anapara Oranı

=

% 89,85

Satış Öncesi      Yatırımcıya Ödenen Kupon Adedi

=

3

 

Söz konusu tahvile ilişkin kupon faiz ödemeleri ile    tahvilin alım-satım ve itfasındaki tevkifat    matrahlarının tespiti aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

- 11/7/2017 tarihi itibarıyla enflasyon dahil birikmiş faiz tutarının tespiti:

Enflasyon Dahil

=

Nominal Bedel x (Reel Anüite Oranı -

Birikmiş Faiz      Tutarı

 

Alıştan Sonraki       İlk Kupon Ödeme Dönemindeki

 

 

Anapara Oranı) x (Alış Günü Referans Endeksi/İhraç

 

 

Günü Referans      Endeksi) x Kupon Başından

 

 

İtibaren Geçen      Dönem

 

=

163,10 [10.000 x (0,04465 - 0,0251) x

 

 

(283/260) x      (279/364) ]

 

- Enflasyon farkını içeren temiz alış fiyatının    tespiti:

 

Temiz Alış Fiyatı

=

Takas Alış Fiyatı       - Enflasyon Dahil Birikmiş Faiz

 

=

11.307,17 (11.470,27      - 163,10)

 

- Kupon başına prim tutarının tespiti:

 

Kupon Başına      Ödenen Prim Tutarı

=

(Temiz Alış Fiyatı - Alış Tarihinde Kalan

 

 

Anapara Tutarı) / Kalan Kupon Sayısı

 

=

53,56 (11.307,17       - 9.754) / 29

 

 

- Senedin Alışından Sonraki İlk Kupon Ödemesinde Tevkifat Matrahının Tespiti:

 

İlk Kupon      Ödemesindeki Faiz Tutarı

=

Nominal Bedel x      (Reel Anüite Oranı x (Kupon      

 

 

Günü Referans      Endeksi/İhraç Günü Referans

 

 

Endeksi) - Alıştan Sonraki İlk Kupon Ödeme

 

 

Dönemindeki      Anapara Oranı)

 

=

241,87 [10.000 x (0,04465 x

 

 

(287/260) -      0,0251)]

 

 

Bu    çerçevede, ilk kupon ödemesinde tevkifat matrahı,     faiz tutarından kupon başına ödenen prim tutarı ile enflasyon dahil birikmiş faiz tutarı düşülerek hesaplanacaktır.

 

İlk Kupon      Ödemesinde

=

25,21 (241,87 -      53,56 - 163,10)

Tevkifat Matrahı

 

 

 

Senedin    sonraki dönemlerdeki faiz ödemeleri de benzer şekilde hesaplanacak olup,    sonraki dönemlerdeki kupon tevkifat matrahı ise,    bulunan faiz tutarından sadece kupon başına ödenen prim tutarı düşülerek    hesaplanacaktır.

 

Sonraki Kupon

=

Nominal Bedel x (Reel Anüite

Dönemlerindeki      Faiz Tutarı

 

Oranı x (Kupon Günü Referans Endeksi/İhraç Günü

 

 

Referans Endeksi) - İlgili Ödeme Dönemindeki

 

 

Anapara Oranı)

Sonraki Kupon

=

Kupon      Dönemlerindeki Faiz Tutarı

Dönemlerindeki Tevkifat Matrahı

 

- Kupon Başına      Ödenen Prim Tutarı

3. Kupon      Ödemesindeki Faiz Tutarı

=

255,21 [10.000 x (0,04465 x

 

 

(297,68/260) - 0,0256)]

3. Kupon      Ödemesinde

=

201,65 (255,21 -      53,56)

Tevkifat Matrahı

 

 

 

-     Kıymetin kupon ödemesi sonrası satışında tevkifat    matrahının tespiti:

 

Kıymetin    kupon ödemesi sonrası satışında tevkifat matrahı     hesaplanırken, takas satış fiyatından temiz alış fiyatı düşülüp söz konusu    tutara alıştan sonra ödenen anapara tutarı ile alış satış dönemleri    arasındaki kupon başına ödenen prim tutarı eklenecektir.

 

Alış Satış       Dönemleri

=

Alış Tarihinde      Kalan Anapara

Arasında Ödenen      Anapara Tutarı

 

Tutarı - Satış       Tarihinde Kalan Anapara Tutarı

 

=

769 (9.754 -       8.985)

Kıymetin Kupon      Ödemesi

=

Takas Satış       Fiyatı - Temiz Alış

Sonrası Satışında       Tevkifat

 

Fiyatı + Alış       Satış Dönemleri

Matrahı

 

Arasında Ödenen      Anapara Tutarı +

 

 

(Alıştan Sonra Ödenen Kupon

 

 

Adedi x Kupon Başına      Ödenen Prim Tutarı)

 

=

1.257,75 [11.635,24 - 11.307,17 +

 

 

769 + (3x53,56)]

 

-     İtfada tevkifat matrahının tespiti:

 

Senedin    yatırımcı tarafından satılmayıp vade boyunca elde tutulması durumunda, itfa    tarihindeki tevkifat matrahı hesaplanırken, ara    dönem kupon ödemelerinde yapılan hesaplama kullanılacaktır.

 

İtfada Ödenen      Faiz Tutarı

=

Nominal Bedel x (Reel Anüite

 

 

Oranı x (İtfa Günü Referans

 

 

Endeksi / İhraç      Günü Referans

 

 

Endeksi) - İtfadaki Anapara Oranı)

İtfada Ödenen      Faiz Tutarı

=

1.490,25 [10.000      x (0,04465 x

 

 

(1.124/260) -      0,044)]

İtfada Tevkifat Matrahı

=

İtfada Ödenen      Faiz Tutarı - Kupon

 

 

Başına Ödenen      Prim Tutarı

İtfada Tevkifat Matrahı

=

1.436,69      (1.490,25 - 53,56)

 

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.