KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
4/b ve 4/c İstirahat Raporu
Sigortalılara İstirahat Raporu Yazılması Hakkında Duyuru
4/b ve 4/c İstirahat Raporu

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 

03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 


Ancak, Kurumla anlaşmalı sağlık tesisleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için rapor düzenlenmesine 

imkân tanıyan e-ödenek programının işletime açılmasıyla birlikte diğer kapsamlardaki sigortalılar içinde (4/b ve 4/c) aynı program üzerinden rapor gönderilmeye çalışılmakta, söz 

konusu sigortalılar için programa konulan engelleyici kontrollerin hata olarak sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirildiği yönünde bilgiler gelmektedir.

Buna göre, e-ödenek programında sadece Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunan sigortalılar için rapor yazılabildiği, diğer statülerde 

yer alan sigortalılara ise anılan program üzerinden rapor yazılması mümkün olmadığından, söz konusu sigortalılara verilecek istirahat raporlarının kağıt ortamında düzenlenmesine 

devam edilmesi gerekmektedir.       


Tüm ilgililere önemle duyurulur.