KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
62 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Şubat Ba-Bs Formları Bildirimin ve 2012 Yılı Kesin Mizanın Verilme Süresi Uzatımı Hakkında.
62 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

                                                              T.C.
                                                 MALİYE BAKANLIĞI
                                              Gelir İdaresi Başkanlığı
 
                                        Vergi Usul Kanunu Sirküleri /62

Konusu: 31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan Bildirimi süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi: 29/03/2013

Sayısı: VUK-62/2013-07/Form Ba ve Form Bs-17

İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi.

1- Giriş:

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2013/Şubat dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimleri ile 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gelir vergisi mükellefleri tarafından verilen Kesin Mizan Bildirimlerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 03 Nisan 2013 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan Bildiriminin verilme süresi 15 Nisan 2013 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2013/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 03/04/2013 tarihi, 2012 yılı Kesin Mizan Bildiriminin verilme süresi 15/04/2013 tarihi saat 24:00'e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

 

                                                                                            Mehmet KİLCİ
                                                                                        Gelir İdaresi Başkanı