KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
63 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine dair açıklama
63 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
                                                         
 
                                                          T.C.
                                              MALİYE BAKANLIĞI
                                            Gelir İdaresi Başkanlığı

                                   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/63

Konusu: 425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine dair açıklama
Tarihi: 02/04/2013
Sayısı: VUK-63/2013-8
İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 140,413

1- Giriş

425 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin muhtevasına dair izahat işbu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

2- Açıklama

Sözü edilen Tebliğde vergi inceleme raporlarının intikal ettirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi inceleme raporlarım değerlendirirken Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını da tatbik edecekleri açıklamasına yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğ uyarınca rapor değerlendirme komisyonları tarafından 213 sayılı Kanunun 413 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm altına alınan komisyon marifetiyle oluşturulan özelgeler dikkate alınacaktır. Ayrıca, söz konusu komisyon tarafından oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile konu, kapsam ve ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta sirküler veya özelgelere uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından doğrudan verilen özelgelerin de bu kapsamda olduğu tabiidir.

Duyurulur.

 

                                                                                                    Mehmet KİLCİ
                                                                                             Gelir İdaresi Başkanı