KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
6552 Sayılı Torba Yasa ve Getirdiği Önemli Yenilikler
Av. Ali Kemal Yılmaztürk
23.10.2014

Bilindiği üzere, “torba yasa” olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 10 Eylül 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştır.

Söz konusu kanun, iş hukuku alanında “taşeron” diye tabir edilen işçiler, “ev hizmetleri” ve “maden işçileri” bakımından esaslı değişiklikler getirmiş ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngörmüştür.

İş Hukuku alanında “taşeron” sistemi bakımından kamu kurum ve kuruluşlarına yükümlülükler getirilmiştir. Bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşu, işçinin ücretinin ödenip ödenmediğini denetlemekle yükümlüdür ve ödenmemesinden doğrudan sorumludur.

Aynı doğrultuda, kamu kurum ve kuruluşunda “taşeron” sistemiyle çalışan bir işçinin izin süresi bakımından da değişikliğe gidilmiş ve taşeronun değişmesine bakılmaksızın işçinin söz konusu kurum ve kuruluştaki fiili çalışma süresine göre izin süresinin belirleneceği esası getirilmiştir. Kıdem tazminatı bakımından da paralel bir düzenleme getirilmiş ve aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemeler, yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın da hukuki yorum ve hakkaniyet çerçevesinde işçinin olması gereken haklarıdır. Ancak, uygulamadaki bazı aksaklıkları gidermek bakımından yasal zemine kavuşturulmuştur.

SGK aleyhine açılacak davalarda, hizmet tespit davaları hariç olmak üzere kuruma müracaat edilmesi ön şart olarak kabul edilmiştir. Yani, kuruma müracaat edilmeden dava açılamayacaktır.

Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılması bakımından ise, kanunun yürürlüğünü takip eden ikinci ayın sonuna kadar; yani, 30 Kasım2014 tarihine kadar başvuru şarttır. Başvuru yapılmadan, alacaklı idarece re’sen yapılandırma yapılmamaktadır. Hatta ve hatta her bir kuruma ayrı ayrı müracaat edilmesi gerekmektedir. Birden fazla vergi dairesine borcu olan kişi, borcunun olduğu her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuruda bulunacaktır. Bir vergi dairesine müracaat ile kişinin borcunun olduğu tüm vergi dairelerindeki borçlarının yapılandırılması mümkün değildir. Aynı şekilde, yapılandırma için belediye, meslek birliği gibi borcun olduğu her bir kuruma ayrı ayrı başvuru şarttır.

Kanun kapsamında olan borçlar, Nisan 2014 öncesi kesinleşmiş borçlardır. Yani, en geç Mart ayında beyannamesi verilmiş vergiler ile Mart ayı sonuna kadar doğmuş ve kesinleşmiş borçlar yapılandırılabilecektir.

Yapılandırma yapılırken, istenilen vergi dönemi ve vergi türü bakımından yapılandırma yapılabilir. Yani, kişinin vergi dairesine olan tüm borçlarını yapılandırması zorunlu değildir. Kişi, sadece 2013 yılına ait kurumlar vergisi, KDV veya diğer borçlarını yapılandırabilecektir. Motorlu araçlar ise, bu kural bakımından istisna oluşturmaktadır. Yani, motorlu araç borcu yapılandırmalarında bir aracın tüm borçlarını yapılandırmak gerekmektedir.

Yapılandırmanın geçerli olabilmesi için, söz konusu süre içinde iki taksitten fazlasının ödemesinin geciktirilmemesi ve cari dönem vergi, prim borcunun da ödenmesi gerekmektedir. Çok zor durumda olanların ise, ilgili kuruma müracaat ederek “zor durum hallerini” bildirmeleri ve ilgili kurumdan karar almaları halinde yapılandırmaları geçerliliğini sürdürecektir.

Son olarak, yapılandırma yapanlar bakımından “borcu yoktur” yazısı verilebilmektedir ve yapılandırma yapan borçluların teminat değişikliği talep hakları bulunmaktadır.

Sağlık ve esenle kalın…

Av. Ali Kemal YILMAZTÜRK

Etiketler : 6552 Sayılı Kanun     Taşeron