KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
70 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirlenmesi hakkında
70 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği


1 Ocak 2013  SALI                   Resmî Gazete            Sayı : 28515

                                           TEBLİĞ

 Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 

(SERİ NO: 70)

Bilindiği üzere, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2013 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.80 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                          2,4

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                          1,19

(6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) 

 numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları  için                                     0,95

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                        0,34

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                     0,96

Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                                                           1,00

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ ve ilan olunur.