KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Anayasa Mahkemesi Kararı 2015/23
VUK 344/2 maddesinde yer alan "...bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi...
Anayasa Mahkemesi Kararı 2015/23
Dosya İndir : AYM 2015 23

Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/120, K: 2015/23 Sayılı Kararı

4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 22.7.1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen 344. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat..." ibaresinin Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemi...