KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları

 

 

 

 

Toplantı Nisabı

 

1.Toplantı

2.Toplantı

Karar Nisabı

Genel Kurul (Türk Ticaret Kanunu m.418)

¼

Nisap aranmaz

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

Esas sözleşme değişiklikleri (Genel – Türk Ticaret Kanunu m.421/1)

½

1/3

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

Tasfiye halinde genel kurul (Türk Ticaret Kanunu m.546/3)

¼

Nisap aranmaz

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

 

Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde;

 

Sermayesinin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri (Türk Ticaret Kanunu m.421/5)

¼

Nisap aranmaz

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar (Türk Ticaret Kanunum.421/5)

¼

Nisap aranmaz

Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

 

 

 

 

Anonim Şirketlerde Diğer Genel Kurul Kararları

Toplantı Nisabı

Karar Nisabı

Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.2)

Oybirliği

Oybirliği

Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunu m.421/f.2)

Oybirliği

Oybirliği

Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3)

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

İmtiyazlı pay oluşturulması (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3)

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

 

Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3)

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin azaltılması (Türk Ticaret Kanunu m.473/f.3)

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Fesih ve tasfiye genel kurulu (Türk Ticaret Kanunu m.529/f.1/d)

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Toplantı Nisabı

Sermayenin en az %75 oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Karar Nisabı

Tasfiyeden dönülmesi (Türk Ticaret Kanunu m.548/f.1)

Sermayenin en az %60’ı

Sermayenin en az %60’ının oyu

Yönetim Kurulu Kararları (Türk Ticaret Kanunu m.390/1)

Üye tam sayısının çoğunluğu

Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu

Birleşme Kararı  (Türk Ticaret Kanunu m.151/f.1/a)

Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.

Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü

Bölünme Sözleşmesi veya bölünme planının onanması ile ilgili genel kurul (Türk Ticaret Kanunu m.173/f.2)

Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.

Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü

Oranın korunmadığı bölünmede onama kararı (Türk Ticaret Kanunu m.173/f.3)

 

Devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların en az %90’nı

Tür değiştirme kararı (Türk Ticaret Kanunu m.189/f.1/a)-Genel kural

 

Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3’nü karşılaması şartıyla (Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi halinde, ek ödeme veya kişisel edim doğacaksa, kararlar tüm ortakların katılımı ile alınır)

Genel Kurulda mevcut oyların 2/3’ü (Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi halinde, ek ödeme veya kişisel edim doğacaksa, kararlar tüm ortakların katılımı ile alınır)

Anonim şirketin kooperatife dönüşmesine ilişkin karar (Türk Ticaret Kanunu m.189/f.1/b)

Tüm ortakların onayı

Tüm ortakların onayı

 

 

Toplantı Nisabı

Karar Nisabı

Önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satış kararı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin katılımı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarıyla

Özel Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, esas sözleşmede aksi düzenlenmedikçe, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracı veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin  genel kurul kararları

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu

 

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Kararları

İmtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az %60’ına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı

Toplantıda temsil edilen payların çoğunluğunun olumlu oyu

Yönetim Kurulu Kararları (Türk Ticaret Kanunu m.390/1)

Üye tam sayısının çoğunluğu  (Esas sözleşmede ağırlaştırılmış bir hüküm bulunmadığı takdirde)

Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu

 

           

Önemli uyarı: Anonim şirketlerin sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmek için, Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğü girmesinden itibaren oniki ay içinde yapması gereken (intibak amaçlı) sözleşme değişikliklerinde, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.22/f.2 gereğince toplantı yeter sayısı aranmaz ve değişiklikler de, toplantıda bulunanaların çoğunluğu ile alınır. Ancak, değişikliklere konu sözleşmede ağırlaştırılmış nisaplar olması halinde, değişiklikler bu nisaplara uygun şekilde yapılmak zorundadır.