KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
A.Ş. ve Kooperatiflerin Denetiminde Yeni Adım
YMM Dr.Hakan Taştan
22.04.2013

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, eski kanunda yer alan Anonim Şirketlerdeki “Murakıplık” müessesesini topyekûn kaldırmıştı. Nedeni ise  yeni yasayla birlikte tüm sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olacağı için artık murakıplık müessesesine gereksinim kalmamıştı.

Ancak 6335 sayılı yasa ile 6102 sayılı TTK’nın 397 nci maddesine (4) numaralı fıkra ilave edilerek, denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği yönünde bir düzeltme yapılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ancak belli büyüklükteki şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulacağı açıklanmıştı. Herkes tarafından aynı soru bu kez gündeme gelmişti. Diğer şirketler denetimsiz mi olacaktır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeniden harekete geçti ve hazırlamış olduğu tasarı Meclisten geçerek yayınlandı ve yürürlüğe girdi. 6455 sayılı yasayla (R.G. 11.04.2013 R.G. Sayı: 28615) Anonim şirketler, kooperatifler ve bunların üst kuruluşları bağımsız denetime tabi değil iseler yeniden denetim kapsamına alındılar.

6102 sayılı TTK’nın 397 nci maddesine (5) numaralı fıkra ilave edilerek Anonim şirketler, kooperatifler ve bunların üst kuruluşları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre denetlenecektir.

6102 sayılı yasanın denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri bu tüzel kişilikleri denetleyecek denetçilere de uygulanacaktır. 6102 sayılı yasanın esas olarak belirlediği denetçi “Bağımsız Denetçi”dir. O halde düzenlenecek yönetmelikle Anonim şirketler, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarının denetim görevi “Bağımsız Denetçi”lere verilecektir.

Bu Bağımsız Denetçilerin; niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar yine yönetmelikle belirlenecektir.

Sistemin nasıl çalışacağını hep birlikte yönetmeliğin hazırlanması ile göreceğiz. Bu durumda; geçici maddelerden kaynaklanan haklar ile KGK ile anlaşması olan üniversitelerde eğitimi tamamlayarak “Bağımsız Denetçi” olmalarının yolu açılan meslek mensuplarının bir an evvel eğitim programlarını tamamlayarak “Bağımsız Denetçi” ruhsatı almaları ve Anonim şirketler, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarında denetime talip olmaları adına yararlarına olacaktır.