KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Avukat mükellefimiz limited şirkete danışmanlık bedeli olarak makbuz kesiyor. Bu kesilen makbuzda KDV tevkifatı uygulamamız gerekiyor mu? 117 no.lu tebliğdeki kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar kısmında a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.) b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın): KDV Mükellefleri olan kısım kafamızı karıştırdı. Tüm KDV mükellefleri buna dahil mi? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? İyi Çalışmalar...

Değerli Üyemiz,

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen işlemler bazında;

a) Tam Tevkifat
b) Kısmi Tevkifat yapılmasını zorunlu tutmuştur.

Tevkifatın Niteliği: Mal teslimi ve hizmet ifasını gerçekleştiren taraf değil, bunları teslim alan tarafından hesaplanan KDV’nin kısmen veya tamamen sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Beyan ve İndirim Hakkı: Teslimin yapıldığı dönemde 2 No.lu KDV Beyanıyla Beyan edilir ve aynı dönemde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyanında indirim yapılır. Beyanın gecikmesi durumunda fiili beyan dönemi dikkate alınır.

1) Tam Tevkifat Uygulaması

a) İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların işlemleri,
b) GVK 18. maddesi kapsamına giren Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
c) Kiralama işlemleri ve
d) Reklam verme işlemleridir.

2) Kısmi Tevkifat Uygulaması

İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecektir.

3) Kısmi Tevkifat Yapacaklar

a) Tüm KDV Mükellefleri (1 No.lu KDV Beyanı Verenler)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) Bunlar;

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri ile bunların dışındaki kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,(Hastane)
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları(TÜRMOB)
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,(SGK)
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (İDT ve KİK)
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılanlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İMKB’de (BİST) işlem gören şirketler ve
- Kalkınma ve yatırım ajanslarıdır.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin 3.1.2/b ayırımında sayılan “Belirlenmiş Alıcılara” karşı ifa edilen mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler kısmi tevkifat kapsamındadır. Belirtilen işlerde Tevkifat oranı 9/10’dur. (Eski uygulama 1/2)

Avukatların vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerde tevkifat yokken, danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam üzerinden tevkifat uygulanacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere; hukuki alanda sunulan danışmanlık hizmetleri 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğin 3.1.2/b ayırımında sayılan “Belirlenmiş Alıcılara” karşı ifa edilir ise kısmi tevkifat kapsamındadır.

Örneğin; hukuki danışmanlık hizmetinin İMKB’de hisseleri işlem gören halka açık bir şirket için ifa edilmesi halinde, belirlenmiş alıcılar arasında olan bu şirket tarafından avukata ödenecek KDV’nin 9/10’unu tevkif edilecek, 2 No.lu KDV beyanıyla beyan edilecek ve aynı dönemde verilmesi gereken 1 no.lu KDV beyanında indirimi yapılacaktır.

İfa edilen avukatlık hizmetinin yukarıda sayılan belirlenmiş alıcılara verilmemesi durumunda ise kısmi KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.