KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik
Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi hakkındadır.
Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik

11 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29292

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Sınav Kurum tarafından yapılır. Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde sınavın yürütülmesi başka kurum veya kuruluşlara da yaptırılabilir. Bu takdirde sınavın yürütülmesine ilişkin hususlar anılan kurum veya kuruluşlarla yapılacak protokolle belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 
Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
25/1/2013
28539
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/6/2014
29033
 
 
 

Etiketler : Bağımsız Denetçi