KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Bağımsız Denetçilik Sınavında Son Durum
SMMM, CRMA Ali İhsan Kayacı
11.06.2013

Tam bir çorap söküğüne dönen, birçok tartışmalara sebep olan, üzerine onlarca yazı yazılan, tartışma platformlarının en tepelerinde yer alan ve özellikle biz meslek mensuplarının gündemini yoğun bir şekilde meşgul konulardan birisidir “Bağımsız Denetim”.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yayınlamış olduğu yönetmeliklere rağmen kafalarımızdan bazı soru işaretleri silinmemişti. Bu konulardan birisi de “Bağımsız Denetçilik Sınavı” olduğu kuşkusuzdur.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yapmış olduğu son duyuru ile en azından Bağımsız Denetçilik Sınavı konusunda soru işaretleri de son bulmuş oldu. Yapılan bu duyuru ile;

Yapılacak olan Bağımsız Denetçilik Sınavına Hukuk Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının katılabileceğini anlıyoruz. Ayrıca farklı bir lisans alanından mezun olup da yüksek lisansını hukuk, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasi bilimler vb. bölümlerde yapanların da mali müşavirlik staj başlatma sınavı gibi bu sınava da katılabileceğini söyleyebiliriz.

Fakat Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir ruhsatına sahip olmayıp, bu alanlardan mezun olan arkadaşlarımız, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesi için bu sınavın aşağıda saymış olduğumuz tüm bentlerinden başarı olmaları yanında, 3 yıl Denetçi Yardımcısı olarak denetim firmasında çalışmaları ve Mali Müşavir ruhsatlarını almaları gerekmektedir.

Bağımsız Denetçilik Sınav Konuları

Bağımsız denetçilik sınavının ana konularını şöyledir;

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı.

Sınavdan Başarılı Olabilme Şartı

Yapılacak olan sınavdan başarılı olabilmek için her bir sınav konusundan en az 60, genel ortalamanın ise en az 70 olması zorunludur.

Bağımsız Denetçilik Sınavında Uygulanan Muafiyetler

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre bu sınavdan Yeminli Mali Müşavirler ile 15 yıl deneyime sahip olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler muaf tutulmuştur. Bunun dışında uygulanacak diğer istisnalar ise şöyledir;

1) 15 yılın altında deneyime sahip olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanına sahip kişiler “b”, “c” ve “ç” bentlerinden sınava girecek olup, “e” bendi ise isteğe bağlıdır. (SPK’ya tabi şirketleri, bankaları, sigorta şirketlerini ve özel emeklilik mevzuatına tabi şirketleri denetleyecek kişiler “e” bendindeki sınava da girmeleri gerekmektedir).

2) Geçici hükümlerden faydalanmayan Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip kişiler ise sadece “b” ve “ç” bentlerinde sayılan konulardan sınava girecek olup “e” bendinde sayılan sınav konularına girmeleri ise mali müşavirlerde olduğu gibi zorunlu değildir.

3) 01/01/2013 tarihinden önce kamu kurumlarının düzenlediği Bağımsız Denetçilik sınavına girmiş mali müşavirler, sadece bu sınavlarda başarısız oldukları derslerden sınava girecekler ve bunlara ek olarak ise “c” bendindeki konulardan sınava tabi tutulacaklardır.

4) 26/12/2012 tarihinden önce kamu kurumlarının düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavından başarılı olup, lisansını almış olanlardan sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapmak istemeleri durumunda ise “e” bendindeki konulardan sınava girmeleri gerekmektedir.

Fakülte mezunu olduktan sonra ortalama 5 yıl Mali Müşavirlik ruhsatı almak için uğraşan mali müşavirlerin, maddi ve manevi olarak çok zorlu aşamalardan geçtiği tartışılmazdır. Bu eğitimler ve sınavlar sonucu zaten finansal, mali ve denetim konularında uzmanlaşan meslek mensuplarının halen denetim stajından, sınav harçlarından ve ağır sınavlardan geçirilmek istenmesi kesinlikle anlaşılmaz bir durumdur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/Yeminli Mali Müşavir üstatlar sürekli yenilenen mevzuatlardan, teknolojik gelişmelere ayak uydurmaktan, angaryalardan, yoğun mesai saatlerinden zaten bir hayli yorgun ve bitap düşmeye devam etmektedir. Sürekli yapılan eğitimlere katılmak, bu gelişmelere ayak uydurabilmek ve iş yoğunluğu altında ezilmiş olan meslek mensupları maalesef ki bir de sınavlarla boğuşmak durumunda kalmaktadır.

Sonuç olarak, her ne kadar zorlu ve meşakkatli aşamalardan geçilerek mali müşavirlik ruhsatları alınmış olsa da, Kamu Gözetim Kurumu staj ve sınav şartını şart koşmakta ve meslek mensuplarının gireceği her bentteki sınav konuları için 150-TL ücret yatırılması istenmektedir. Bu ücretin Kamu Gözetim Kurumu sitesinden tahsil edileceğini ve sınav başvurularının da yine bu site üzerinden online olarak yapılacağını hatırlatmak isterim.