KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik
Sicil Tebliğinin 4/1-a bendinde değişiklik.
Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik

 

7 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29288

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan, denetçi ve denetim kuruluşlarının yetkilendirme ve resmi sicil işlemlerinin yürütüldüğü, uygulamalı mesleki eğitimlere ilişkin her türlü bilginin alındığı, kayıt, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanlarından oluşan bilgi işlem sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sicil numarası, sicile kayıt edilen,

a) Denetçiler için “BD/Yetkilendirilme Yılı/Kayıt Numarası”,

b) Denetim kuruluşları için, “BDK/Yetkilendirilme Yılı/ Kayıt Numarası”,

olacak şekilde belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Denetçilerde, ilk tescil talebi için şahsen, diğer müracaatlar için şahsen veya görev alınan denetim kuruluşu aracılığıyla,”

“c) Denetim kuruluşlarında, temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından,

ç) Denetim kuruluşlarının iflas, konkordato, tasfiye, devir, birleşme, bölünme ve benzeri hallerinde tasfiye memuru, yetkili temsilcisi veya temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sicil işlemleri, tescil ve ilanla birlikte hüküm ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imza yetkisini haiz” ibaresi “temsil ve ilzama yetkili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2013

28539