KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Belirli Süreli Hizmet Akdi ve Tazminat Sorunu
Av. Ali Kemal Yılmaztürk
21.10.2013

İş Kanunumuzda hizmet akitleri bakımından çeşitli sözleşme tipleri öngörülmüştür. Bu sözleşme tiplerinden birisi de “belirli süreli” hizmet sözleşmesidir. Belirli süreli hizmet sözleşmesinin yapılabilmesini kanunumuz sınırlamıştır.

Bir başka ifadeyle, asıl olan belirsiz süreli hizmet sözleşmesidir. Ancak, belli bir işin tamamlanması veya bir olgunun ortaya çıkması hallerinde belirli süreli hizmet sözleşmesi yapılabilir.

Kanunun tayin ettiği şartları taşımayan hizmet sözleşmeleri, belirli süreli olarak yapılsa bile işin niteliği gereği “objektif kriterleri” taşımaması nedeniyle belirsiz süreli akit olarak nitelenebilecek ve işçinin haklarının değerlendirilmesi buna göre yapılabilecektir.

Belirli süreli hizmet akitlerinde kural olarak işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı yoktur. Yüksek Mahkeme Yargıtay, belirli süreli hizmet akdinin zincirleme olarak devam ettirilmesi halinde şartları var ise ihbar ve kıdem tazminatı istenebileceğini kabul etmektedir.

Bazı kanunlardaki özel durumlar ve sınırlamalar nedeniyle ise, zincirleme de olsa belirli süreli hizmet akitleri belirsiz süreli hale gelmemektedir. Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Noterlik Kanunu, TTK’da A.Ş.lerin genel müdürleri gibi…

Belirli süreli hizmet akitlerinde işçi, sözleşmesinin haksız olarak işverence veya kendisi tarafından haklı nedenle feshedilmesi halinde Türk Borçlar Kanunu’nun 437 veya 438 nci maddelerine göre bakiye ücret alacağını işverenden tazminat olarak isteyebilecektir.

Talep için, belirli süreli iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesinde yazılı haklı sebeplerle iş akdinin işveren tarafından feshedilmemiş olması veya işin yapılmasının imkansız hale gelmemiş olması gerekir. İşverence haklı nedenle fesih veya işçi tarafından haksız fesih hali ile işin yapılmasının imkansız olması hallerinde ise, pek tabii olarak bakiye ücret alacağı talep edilemeyecektir.

İşçinin talep edebileceği bakiye ücret alacağı ile ilgili tazminatın miktarını bilirkişi hesaplayacaktır. Hesaplanan ücretten mahkemece takdiri indirime gidilebilecektir. Çünkü, belirlenecek olan tazminattan işçinin çalışmaması nedeniyle tasarruf ettiği miktar, çalışarak elde ettiği kazancı ve kazanmaktan kasten feragat ettiği ücretler indirilecektir.

Sonuç olarak; belirli süreli akitler bakımından tazminat hakkına yukarıda kısaca değinmeye çalıştık. Önemle vurgulamak isteriz ki, hizmet akdinin belirli süreli veya belirsiz süreli olup olmadığının somut olayın koşullarına göre belirlenmesi talep edilebilecek haklar ve sahip olunacak statü bakımından çok önemlidir. Nitekim Yüksek Mahkeme Yargıtay, bir çok kararında “objektif kriter” yoksunluğu nedeniyle belirli süreli akitleri belirsiz süreli olarak da kabul etmiştir.

Sağlık ve esenle kalın…

Av. Ali Kemal YILMAZTÜRK