KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

BEYANNAME TÜRÜ

BEYANNAME VERME SÜRESİ

ÖDEME SÜRESİ

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

1. Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.

Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

1. Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

Münferit Beyanname

Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

 -------

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir.

Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.

Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Özel Beyanname

Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Geçici Vergi Beyannamesi

3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.

1.Dönem    (Ocak - Şubat - Mart) 14 Mayıs, 2.Dönem    (Nisan - Mayıs - Haziran) 14 Ağustos, 3.Dönem    (Temmuz - Ağustos - Eylül) 14 Kasım, 4.Dönem    (Ekim - Kasım - Aralık) 14 Şubat.

1.Dönem 17 Mayıs, 2.Dönem 17 Ağustos, 3.Dönem 17 Kasım, 4.Dönem 17 Şubat.

Muhtasar Beyanname (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

Muhtasar Beyanname (Üç Aylık)

3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

1.Dönem    (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan, 2.Dönem    (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz, 3.Dönem    (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim, 4.Dönem    (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak.

1.Dönem 26 Nisan, 2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim, 4.Dönem 26 Ocak.

KDV Beyannamesi

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

KDV  Beyannamesi (3 Aylık)

3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

KDV Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. 1.Dönem    (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan, 2.Dönem    (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz, 3.Dönem    (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim, 4.Dönem    (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. 1.Dönem 26 Nisan, 2.Dönem 26 Temmuz, 3.Dönem 26 Ekim, 4.Dönem 26 Ocak.

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin)

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kâğıtlara ilişkin)

Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

BSMV Beyannamesi

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Özel İletişim Vergisi Beyannamesi

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi

İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar,

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

 

 

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,

-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.

 

-Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Emlak Vergisi Beyannamesi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.

1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

İlan ve Reklam Vergisi

İlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye verilmesi gerekir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak yapanlar ilan veya reklam vergisi beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye vermek durumundadırlar.

İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

Eğlence Vergisi

1-Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır,
2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.

1-Biletle girilen yerlerde vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.
2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi o ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ödenir.
3-Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Elektrik ve Havagazı

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Haberleşme Vergisi

Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Yangın Sigortası

Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20. Günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Çevre Temizlik Vergisi

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir. Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklılık arz etmektedir.