KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Bilançonun Dinamik Yapısı
27.01.2015

"Bilanço bir fotoğraftır, Gelir Tablosu bir sinema filmidir."

Bilanço Varlıklarının Değerlendirilmesi

İşletmenin belli bir andaki durumunu gösteren bilanço varlık yanında dönen, bağlı ve duran varlık olarak üç guruba ayrılmıştır.

Dönen Varlıklar: Bu varlık kalemleri bir yıldan daha kısa dönemde nakde dönüşecek varlıkları kapsamaktadır. Bu süre içerisinde dönem varlık kalemlerinden bir kez yararlanılır bu yararlanma neticesinde dönen varlıklar şekil değiştirir (ilk maddenin mamul haline gelmesi, mamullerin satılarak alacak haline gelmesi) sonuçta kasadaki para gibi kullanılarak yok olur. Dönen varlıkların sıralaması yukarıdan aşağıya doğru nakde dönüşme çabukluğuna göre aşağıdan yukarıya işletme çalışmalarında görev alma yapılarına göredir.

Bağlı Varlıklar: Bu kalemlerin bazıları zaman içinde dönen varlık kalemlerine dönüşecek kalemlerdir. Uzun süreli alacaklar, Bağlı Menkul Kıymetler, İştirakler, Bağlı Ortaklıklar bunlar arasında yer almaktadır.

Duran Varlıklar: Dönen varlıkların tek bir üretim sürecine katılması ya da şekil değiştirmesine karşılık duran varlıklar duran varlıklar birden fazla üretim sürecine katılırlar ve her sürece aşınma payı yoluyla katkıda bulunur uzun süre işletmede kullanılır. Bu kısa açıklamalardan sonra varlıklar ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmak mümkündür.

- İşletme faaliyetlerini yaratan işletmenin varlıklarıdır. Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve kullanım hakkının var olduğu parayla ifade edilen değerlerdir. Varlıklar işletmenin çalışmasını sürdürmek için kullandığı değerlerdir.

- İşletme faaliyetlerinde öncelikle değer ifade eden gider yaratılır. Değer ifade eden gider mamul ya da hizmet olarak ortaya çıkar. Bunlar satılınca gelir doğar. Varlıklar, Giderler, Gelirler bir akış halinde hareket ederler. Gelirler hem yapılmış olan giderleri karşılar hem dönen varlıkların hem de kısa süreli borçların dönüşümünü sağlar ve gelirler işletme faaliyet sürecini yeniden başlatır.

- Varlıklar durağan yapıya sahiptir. Onlara hareket vermek için emek ve enerjiye ihtiyaç vardır.

- Bilançonun Aktif (Varlık) kısmı işletmenin sahip olduğu Bürüt Sermaye tutarını ifade eder.

Kısa Süreli Borçlar: Vadesi bir yıl içinde gelecek ya ödenecek ya da başka bir kaynakla yer değişecek kalemleri ifade eder.Net Çalışma Sermayesinin belirlenmesinde önemli kısmı oluşturur. Yani İşletmenin bir yıllık zaman zarfında nakde dönüşecek varlıkları ile yine bir yıl içinde ödenmesi zorunlu olan kısa süreli borçların ödenmesinde sonra geriye kalan ve işletmenin kullanabileceği değerleri ifade etmektedir. Bu borçlar ne kadar az ve dönen varlık ne kadar fazla ise kullanılabilecek Net Çalışma Sermayesi o kadar artış gösterir.

Uzun Süreli Borçlar: Orta ve uzun vadeli işletmenin ödeme yükümlülüğünü gösterir. Burada orta ve uzun vadeli borçlar ile öz kaynakların toplamı işletmeni için sürekli sermayeyi meydana getirmektedir. İşletme için arzulanan durum duran varlıkların sürekli sermaye kalemleriyle karşılamasıdır.

Özkaynaklar: Bilançonun kaynak yapısının son kısmıdır. özkaynaklar beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıl karları(zararları) ve dönem karından oluşmaktadır. Bu kısa açıklamanın ardından Bilançonun pasif tarafı için şunları söylemek mümkündür.

- Kısa süreli borçlar ödeme açısından kaynaklar için en akışkan yapıya sahiptir. Dönen varlıkların nakde dönüşmesiyle ödenirler. Dönen varlıkların nakde dönüşmesinin zayıflaması kısa süreli borçların ödenmesini riske sokar.

- Orta ve uzun süreli borçlar ile öz kaynakların asli görevi duran varlıkların finansmanıdır.

- Hem kısa süreli borçların hem de Orta ve Uzun vadeli borçların güvencesi özkaynaklardır. Bu iki yabancı kaynak öz kaynaklara güvenerek işletmenin finansmanına katılırlar. Özkaynakların işletmenin varlık oluşumunda makul seviyede olması firmanın riskini azaltmak için önemlidir.

- Firmanın ekonomik faaliyetine başlaması için önce kaynak bulunur. Onunla varlık alınır, varlıklar çalıştırılarak gidere dönüşür. Gider satılarak gelir oluşur. Gelirle birlikte kar doğar. Amaçlar açısından bakıldığında eğer amaç kar sağlamaksa bu amacın gerçekleşmesi için gelir elde etmek gelir elde etmek için üretim yapmak, yani değeri olan gider oluşturmak gerekir. Üretim için varlıklara ihtiyaç vardır. Varlıkları elde etmek içinde kaynaklar gerekmektedir.

- Giderler ve Kaynaklar işletme amaçlarını gerçekleştirmede aracı rolü üstlenirler. Çünkü kaymakların varlıkları gerçekleştirmek için gideler ise gelirleri gerçekleştirmek için kullanılır.

- Varlıkları çalışmaları sonucunda yarattığı giderlerle birliktedir. Kaynaklar işletmeye konulma nedeni gelirler ile birliktedir.