KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Bir Çok Mükellefi İlgilendiren Yeni Sistem: E-Fatura, E-Defter
YMM Dr.Hakan Taştan
22.05.2013

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (13 Aralık 2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete) ile 01.01.2012 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına izin verilmiştir. Ayrıca 397 ve 416 sıra no’lu VUK Genel Tebliğleri ile de elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı mükelleflere sağlanmıştır.

VUK 242 uyarınca Maliye Bakanlığına e-defter ve e-fatura konusunda düzenleme yapmaya geniş bir yetki verilmiştir. Nitekim Bakanlık bu yetkisini kullanarak 421 sıra no’lu VUK Genel Tebliğini yayınlamıştır. Tebliğin anlaşılmayan bölümleri ise 08.02.2013 tarihli VUK 58 sirküleri ile açıklanmıştır. Ayrıca bazı eksikliklerde 424 sıra no’lu VUK Genel Tebliği ile giderilmiştir.

Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanımına Ne Zaman Başlanacaktır?

- E-Fatura uygulamasına 01.09.2013 tarihi itibariyle geçilmesi zorunludur.

- E-Defter uygulamasına ise 01.01.2014 tarihi itibariyle geçilmesi zorunludur.

Kimler Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Tutmak Zorundadır?

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,

b) Madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, (tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörü)

d) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari  10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerin listesi sirküler ekinde yayınlanmıştır.

Buna göre; bu listelerde yayınlanan işletmelerden 2011 yılında bir sakız dahi alınmış ise ve yukarıdaki brüt satış rakamları 2011 yılında aşılmış ise hangi sektörde faaliyet gösterilirse gösterilsin uygulama kapsamına girilmektedir.

Liste incelendiğinde bu firmalardan herhangi birinden en az bir fatura alınıp alınmadığı tek tek kontrol edilecektir. Firma listesi incelendiğinde tüm gazlı ve alkollü içecekleri üreten ve satan işletmeler ile Migros, Carrefoursa, Tesco Kipa gibi İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki hemen hemen her gerçek ve tüzel kişinin alış yaptığı büyük marketler de bulunmaktadır.

Bu da demektir ki farkında olmasalar dahi pek çok işletme kapsama bu marketlerden yaptıkları alımlar nedeniyle girmektedirler.

Diğer Bilinmesi Gerekenler

- Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce fatura düzenleyecekleri kişinin www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değil ise kâğıt fatura düzenleyeceklerdir.

- Kapsama girmeyen mükelleflerde istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabileceklerdir.

- E-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin e-faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik sertifikaları ile imzalamaları esastır.

- Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri uygulanacaktır.

- Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Öte yandan e-fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-fatura düzenlenmesi de mümkün değildir.

- Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

- E-fatura Uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcılar Gelir İdaresi Başkanlığının e-fatura portalından yararlanabilirler. Mali mühür sertifikası edindikten sonra e-fatura gönderme ve alma işlemleri e-Fatura Portalı aracılığıyla yapılır.

- Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

 Sonuç Olarak;

Bugün itibariyle 545 şirket e-fatura ve e-defter kullanmaktadır. Bu sayı her geçen gün artacaktır. Ancak zamanın daralmasına rağmen bu kapsamda olduğunu bilmeyen pek çok işletme bulunmaktadır.

Mali idarenin kimlerin bu kapsama gireceğini açık açık söylemek yerine dolambaçlı yollarla neredeyse yukarıdaki satış rakamlarını aşan herkesi tarif etmesi yadırganacak bir tutumdur. Oluşacak karmaşa sonrası her zaman olduğu gibi süre uzatımları gündeme gelecek ve mali idarenin itibar kaybına neden olacak, hatta geri adım atması gerekecektir.  

Bunun yerine yani, atıflarda bulunarak tarif etmek yerine doğrudan bir satış rakamı belirleyerek bu tutarın üzerindeki her firmanın geçmesi istenebilir.

Ayrıca işletmelerin satış rakamı denildiğinde Net Satışlar anlaşılır. Brüt satışlar üzerinden bir tanımlama yapmakta doğru değildir. Yanıltıcı olur.

Mali İdarenin bir an evvel tüm kamuoyuna yansıtabileceği doğru ve açık tanımlamalar içeren bir düzenlemeye gitme gereksinimi bulunmaktadır.