KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Bir televizyon programına düzenli olarak senaryo yazan bir kişi aynı zamanda nadiren de olsa reklamcılık faaliyetleri ile de uğraşmaktadır.Vergi mükellefiyetini serbest meslek olarak açtırmak mı yoksa işletme usulü açtırmak mı doğru olacaktır. Not: ana faaliyeti yazarlık olacak, reklam işi çıkarsa yapılacak.

Değerli üyemiz,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65'nci maddesinde serbest meslek faaliyeti; "sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması" olarak tarif edilmiştir.

Dolayısıyla, senaryo yazarı ile televizyon kanalı arasında herhangi bir hizmet akdi ve bağımlılık ilişkisi olmadan gerçekleştirilen senaryo yazarlığının serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, yazılan senaryolar eser niteliğinde ise ve  telif hakkını ihtiva ediyorsa, söz konusu eserin satışından ya da kiralanmasından elde edilen kazancı, anılan Kanunun 18'nci maddesine istinaden istisna kapsamında değerlendirmek mümkündür. Senaryo yazarlığının arızi veya mutad olması istisna uygulamasında önemli değildir.

Ancak kazancın istisna olması tevkif yoluyla vergilendirilmesine engel teşkil etmemektedir ve televizyon kanalı tarafından telif hakkı sahibine yapılacak ödemelerin brüt tutarı üzerinden %17 oranında stopaj yapılması gerekmektedir.

Reklamcılık faaliyeti nedeniyle ticari kazanç kapsamında mükellefiyet tesis ettirilip ettirilmeyeceği ise devamlılık unsuruna bağlıdır. Şayet reklamcılık faaliyeti bir organizasyon dahilinde bir yıl içerisinde birden fazla yapılıyorsa veya izleyen yıllarda da faaliyete devam edilecekse ticari faaliyet kapsamında mükellefiyet tesis ettirilmelidir.

Yapılan açıklamalara ek olarak, bir gerçek kişinin aynı anda serbest meslek faaliyeti ile ticari faaliyeti bulunabilir. Bu durum serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden ayrı ayrı mükellefiyet tesis ettirilmesine engel değildir. Örneğin, bir doktorun kendi muayenehanesinde muayene ve tedavi hizmeti vermesi nedeniyle serbest meslek kazancı yönünden mükellefiyet tesis ettirilmesi, aynı doktorun özel hastane, poliklinik işletmesinden elde etmiş olduğu kazanç nedeniyle de ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis ettirilmesi gerekmektedir.

Ancak, serbest meslek faaliyeti ile ticari faaliyeti aynı anda yürüten mükellefler dilerlerse, Gelir Vergisi Kanununun 37'nci maddesinin son bendine göre serbest meslek kazançlarını da işletmenin kayıtları ile birlikte tutabilirler.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, bahsedilen kişinin meydana getirmiş olduğu senaryo telif hakkına haiz eser niteliğinde ise serbest meslek kazancı yönünden mükellefiyet tesis ettirilmesine gerek bulunmamaktadır. Elde edilen kazançların brüt tutarları üzerinden kazancı kendisine sağlayan tarafından GVK 18'nci madde kapsamında stopaj yapılması yeterlidir. 

Reklamcılık faaliyeti bir organizasyon dahilinde devamlılık unsurunu taşıyacak bir biçimde yapılmayacaksa, ticari kazanç kapsamında da mükellefiyet tesis ettirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, arızi olarak elde edilecek gelirin 2013 yılı için 21.000.-TL'si istisna kapsamında olup, aşan kısım için yıllık beyanname verilmesi ve vergisinin ödenmesi gerekmektedir.

Yazılan senaryolar eser niteliğine haiz değilse ve telif hakkını ihtiva etmiyorsa serbest meslek faaliyeti yönünden mükellefiyet tesis ettirilmesi, reklamcılık faaliyeti devamlılık unsurunu barındırıyorsa tivari kazanç yönünden mükellefiyet tesis ettirilmesi gerekmektedir. Her iki faaliyet için ayrı ayrı mükellefiyet tesis ettirilmesine engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak, mükellef dilerse işletme kayıtları ile serbest meslek kayıtlarını işletme defterinde birarada tutabilir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi.