KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Boğazdan geçen yabancı bayraklı transit gemilerin acenteliğini yapmaktayız. Bu gemiler için yapılan kumanya, yakıt, personel değişimi vs... masraflar bulunmaktadır. Bu gemilere yapılan hizmetler ve alınan tamir bakım malzemeleri için firmamıza kesilen faturaları biz de gemi hesabına borç dekontu yaparak 127-Diğer Ticari Alacaklar hesabına borç kaydediyoruz.aldığımız acentelik ücreti içinse KDV Kanununun 13/b maddesi uyarınca fatura kesiyoruz. Bunu da 120-Alıcılar hesabına borç kaydediyoruz. Acentelik hizmeti için de her ay genel giderlerimiz için KDV iadesi talebimiz bulunmaktadır. Burada gemi adına yapılan harcamalara da fatura kesmemiz gerekiyor mu? Biz borç dekontu yapıyoruz. Bu doğru bir uygulama mıdır? İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

Değerli üyemiz;

Uluslararası deniz ve hava taşımacılığına ilişkin olarak araçlara yapılan akaryakıt, su, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 15 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere göre, söz konusu teslimler aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vergiye tabi olmayacaktır.

a. Yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taşıma yapma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle yabancı bayraklı gemilere yapılan söz konusu teslimler “yurt dışındaki bir müşteriye” yapılan teslim niteliğinde olduğu ve gümrük hattı dışında bulunan araca yapıldığından Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11 ve 12/1-a maddeleri gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir.

b. Uluslararası deniz taşımacılığı yapan yerli gemiler ise “yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi” niteliği taşıdığından bu gemilere yapılan söz konusu teslimler de aynı Kanunun 11, 12/1-a ve 12/2 maddeleri gereğince ihracat istisnası kapsamına girmektedir.

Yukarıda açıklanan ve istisna kapsamına giren teslim ve hizmetlere ilişkin işlem veya ödemelerin acentalar tarafından yapılması istisnanın uygulanmasına engel değildir. Acentalar, sayılan teslim ve hizmetlere muhatap olan alıcı ve faydalananların temsilcisi durumundadır. Bu bakımdan işlem ve ödemeler acentalar tarafından yapılsa bile teslim ve hizmetler asıl muhatap olan araçlara yapılmış olacağından istisna kapsamına girmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarına istisna kapsamında giren hizmetlerin acentalar aracılığı ile verilmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir. Çünkü acentalar vekil sıfatıyla gemi sahibinin veya işleticisinin her türlü işlemlerini yapmak suretiyle aracılık faaliyetinde bulunurlar. Bu işlemlerin yapılması sırasında masraflara ilişkin fatura ve benzeri belgeleri gemi sahibinin veya işleticisinin adına alırlar.

Ancak, bazı durumlarda zorunlu olarak bu belgeler acenta adına da düzenlenebilir. Bu durumda acentanın istisnadan faydalanabilmesi için, düzenlenen fatura veya benzeri belgelerin üzerine temsilcisi bulundukları gemi sahibinin veya işleticisinin adını ve unvanını yazdırmak suretiyle bu belgeleri kendi kayıtlarına almaksızın ilgilisine (gemi sahibi veya işleticisine) aktarmaları gerekmektedir. Bu kapsamda işletmeniz tarafından gerçekleştirilen muhasebe ve belgelendirme işlemlerinde hata görünmemektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi