KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Damga Vergisi Oranları 2017

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar (2017)
I. Akitlerle ilgili kâğıtlar
 
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
 
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
Binde 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
Binde 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
Binde 9,48
4. Tahkimnameler ve sulh nameler
Binde 9,48
5. Fetihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)
Binde 1,89
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
Binde 1,89
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:
 
1. Tahkimnameler
51,40-TL
2. Sulh nameler
51,40-TL
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
288,60-TL
II. Kararlar ve mazbatalar
 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 
a) Belli parayı ihtiva edenler
Binde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
51,40-TL
2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
Binde 5,69
III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar
 
1. Ticari ve mütedavil senetler:
 
a) Emtia senetleri:
 
aa) Makbuz senedi (Resepise)
19,10-TL
ab) Rehin senedi (Varant)
10,50-TL
ac) İyda senedi
1,80-TL
ad) Taşıma senedi
0,60-TL
b) Konşimentolar
10,50-TL
c) Deniz ödüncü senedi
Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
Binde 9,48
2. Ticari belgeler:
 
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
19,10-TL
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
 
ba) Bilançolar
39,70-TL
bb) Gelir tabloları
19,10-TL
bc) İşletme hesabı özetleri
19,10-TL
c) Barnameler
1,80-TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları
7,80-TL
e) Ordinolar
0,60-TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
7,80-TL
IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar
 
1. Makbuzlar:
 
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
Binde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
Binde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
0,60-TL
b) Vergi beyannameleri:
 
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 
51,40-TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
68,60-TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
33,90-TL
bd) Muhtasar beyannameler
33,90-TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)
33,90-TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
68,60-TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
25,30-TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
25,30-TL
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
40,20-TL
3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
0,60-TL

 

 

Etiketler : Damga Vergisi