KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Derneklerin Çalışmalarına Getirilen Kolaylıklar
YMM Dr.Hakan Taştan
16.02.2013

23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 31.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yönetmelik ile Dernekler Yönetmeliğinde bir takım önemli değişiklikler yapılmıştır.

Dernek yöneticilerinin boş yere emek ve zaman harcadığı, sonucunda derneğe ve ülkemize hiçbir kazancı olmayan bürokratik ve gereksiz bazı işlemler kaldırılarak derneklerin rahatlaması sağlanmıştır. Yapılan iyileştirmeleri ana başlıkları ile incelersek;

a) Genel Kurul yapılması kolaylaştırıldı.

Yönetmeliğin “Çağrı Usulü” başlıklı 14.maddesinde yer alan genel kurulun çağrılmasına yönelik eklemeler yapılmış, genel kurul çağrısının 15 gün önceden bir gazetede yayınlanması veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılması düzenlenmiş iken bu kez çağrının; derneğin internet sayfasında yayınlanmış olması veya üyenin iletişim numarasına mesaj (SMS) olarak gönderilmesi veyahut mahalli yayın araçları (hoparlör ile ilan) kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılabileceği de ilave edilmiştir.

b) Genel Kurul sonuçlarının bildirilmesi basitleştirildi.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK- 3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir” hükmü var iken bu kez yapılan düzenleme ile sadece Genel Kurul Sonuç Bildirimi derneğin herhangi bir ilgilisi tarafından yine 30 gün içerisinde İl Dernekler Müdürlüğüne verilecektir. Genel Kurul Sonuç Bildirimine herhangi bir belge eklenmeyecektir.

Öte yandan Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılması halinde Genel Kurul Sonuç Bildirimi yanı sıra genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, yine 30 gün içinde ve bir yazı ekinde İl Dernekler Müdürlüğüne verilir.

Eskiden yeni dernek tüzüğünü yönetim kurulu tüm üyelerinin imzalaması şart iken bu kez salt çoğunluğa indirilmesi bu alanda yaşanan sıkıntıları çözmüştür.

c) Yurtdışından yardım almada prosedürleri azaltıldı.

Yurtdışından yardım alacak olan derneklerin Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup İl Dernekler Müdürlüğüne bildirimde bulunmaları yeterli görülmüştür.

Bunun yanı sıra eskiden bu formun ekinde istenen, yönetim kurulu karar örneği, varsa protokol veya sözleşme, yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler, bunların banka onaylı olma şartı gibi koşulların ve eklerin tamamı kaldırılmıştır.

Kısacası yönetmeliği 20.maddesi tamamıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

d) Derneklerin tutmakla yükümlü olduğu defterler yeniden belirlenmiştir.

Derneklerin Karar defteri, Üye kayıt defteri, Demirbaş defteri, İşletme Hesabı defteri, Alındı Belgesi kayıt defteri tutması zorunlu kılınmıştı.

Bilanço esasına göre defter tutanlar, İşletme Hesabı defteri yerine Yevmiye defteri, Büyük defter (kebir) ve Envanter defteri tutmak zorunda idiler.

Bu kez yapılan değişiklik ile Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlı tutulması gerekli defterler olarak değiştirilmiştir. Yani isteyen dernek bu defterleri tutmayabilir.

Bunun yanı sıra Büyük defterin (kebir) notere veya dernekler müdürlüğüne her yıl açılış tasdiki yapılması zorunluluğu da kaldırılmıştır. Yevmiye defteri dışında hiçbir defter için her yıl açılış tasdiki yapılmayacaktır.

Karar defteri ile Üye defteri kuruluşta tasdik edildikten sonra bitinceye kadar kullanılacak, bitmesi halinde yenisi kullanılmaya başlanılmadan evvel tasdik edilecektir.

Ayrıca hiçbir deftere kapanış tasdiki öngörülmemiştir. Defterler eskiden olduğu gibi; bilanço esasına tabi ise MSUGT uyarınca, işletme esasına tabi ise VUK uyarınca tutulacaktır.

e) Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzlarını basan basımevleri 15 gün içinde bildirmek zorundadır.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, 15 gün içinde basımevleri tarafından İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

Eskiden olduğu gibi Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

f) Kaybolan veya çalınan alındı belgeleri için gereksiz bürokrasi kaldırıldı.

Yönetmeliğin 44/5 hükmü olan “Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin yapılması için durum, dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilir.” bölümü tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

g) Dernek adına gelir tahsil edilmesi yeniden belirlendi. Dernekler rahatladı.

Yönetmeliğin 46.maddesi tamamen kaldırılarak yenilendi. Buna göre; dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle (bir yıldan fazla olamaz), yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Herhangi bir yere bildirim yapılmaz. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

h) Lokal açma, müzik ve içki servisine yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır.

i)  Yıllık Beyannameler

Fiziksel olarak verilen yıllık beyannameler aynı zamanda elektronik ortamda da verilmekteydi. Bundan sonrasında, elektronik ortamda verilen beyannameler için ayrıca kâğıt ortamında verilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. 30 Nisana kadar bu beyannamenin verilmesi unutulmamalıdır.