KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları ile Yapılan İhaleli İşlerle İlgili İlişiksizlik Belgesinin Alınmasındaki Kolaylıklar
Necati Erdinç Ertürk
09.06.2014

Bilindiği ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı/Asgari İşçilik Uygulaması bölümünde de belirtildiği üzere ihale konusu işler ile özel nitelikli bina inşaatları asgari işçilik uygulaması kapsamına girmektedir.

Bu doğrultuda, Sosyal Güvenlik Kurumunda ayrı işyeri dosyası açtırılmaksızın devamlı işyeri sigortalılarıyla yapılan ihale konusu işlerle ilgili olarak, işin bitiminden sonra söz konusu işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapılıp yapılmadığı, yapılıp yapılamayacağı konusunda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından hiçbir araştırma, değerlendirme yapılmadan direkt Kurum müfettişleri tarafından inceleme yapılmakta, inceleme sonucunda işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığı/yapılabileceği kanaatine varılırsa ardından Kurumca ilişiksizlik belgesi verilmekte, eğer müfettiş tarafından işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapılmadığı/yapılamayacağı kanaatine varılırsa eksik işçilik nedeniyle ek tahakkuk yapılmakta, bazen de ayrı işyeri dosyası tescil ettirilerek Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarınca tahakkuk yapılmakta, ayrıca gerekli idari para cezaları uygulanmakta, tahakkuk edilen prim ve idari para cezası tutarları işverence Kuruma ödendikten sonra ilişiksizlik belgesi verilmekteydi.

Benzer şekilde, piyasadan hazır halde alınıp satılan mallara ilişkin ihale konusu işlerde de işçi/sigortalı çalıştırılmadan yapılıp yapılamayacağı konusunda bazen müfettiş incelemesi istenerek sonucuna göre ilişiksizlik belgesi verilmekteydi.

Ancak bu tür uygulamalar ilişiksizlik belgesi alınması hususunda gecikmelere ve işverenlerin yakınmalarına sebebiyet verdiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından önce Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik‘te değişiklik yapılmış, daha sonra da 25/06/2010 tarihinde 2010/76 sayılı Genelge yayımlanmış ve bazı kolaylaştırıcı, süreci hızlandırıcı uygulamalar getirilmişti (01/07/2010 tarihli haber).

Buna göre; devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığı belirtilen ihale konusu işlerde Genelgede belirtilen usul ve esaslar, kıstaslar doğrultusunda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapılmakta, söz konusu işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığının anlaşılması halinde ihale konusu işin yapıldığı süre içinde söz konusu işyerinden Kuruma borcun da bulunmaması kaydıyla Müfettiş incelemesine gerek kalmaksızın işverene ilişiksizlik belgesi verilmekte, aynı şekilde piyasadan hazır halde alınıp satılan mallar (işe özel olarak üretilmeyip piyasada standart olarak seri imalatı yapılan, ayrıca projelendirilmemiş, işe göre şekillendirilmemiş ve İdare için özel olarak imal edilmemiş mallar) için de ihale konusu işin yapıldığı süre içinde söz konusu işyerinden Kuruma borcun da bulunmaması kaydıyla müfettiş incelemesine gerek kalmaksızın işverene ilişiksizlik belgesi verilmekte, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda işin devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığı tespit edilemezse bu taktirde müfettiş incelemesine gönderilerek müfettiş incelemesinin sonucuna göre işlem yapılmaktaydı.

Son olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından İlişiksizlik Belgesi başlıklı 04/02/2011 tarihli ve 2011/13 sayılı Genelge yayımlanarak işverenlere yeni bir kolaylık daha getirildi.

Bu yeni duruma göre, devamlı işyeri sigortalılarıyla yapıldığı belirtilen ihale konusu işle ilgili olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından gerekli araştırma, ön değerlendirme yapılacak, yapılan araştırma işlemi sonucunda, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında Kuruma bildirilmiş sigorta primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarının altında olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu iş müfettiş incelemesine gönderilmeksizin, ön inceleme değerlendirme belgesi düzenlenerek aradaki farkın bir ay içinde ödenmesi için işverene tebliğ edilecek, eksik işçiliğin belirtilen sürede ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi verilecek, ödenmemesi halinde ise ihale konusu işin devamlı mahiyette işyeri sigortalıları ile yaptırılıp yaptırılmadığının tespiti amacıyla durum müfettiş incelemesine sevk edilecektir.

Zaten asgari işçilik uygulamasında, ayrı işyeri dosyası tescil edilmiş ve işçilik bildirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerde de bu şekilde araştırma, ön değerlendirme yapılmakta, eksik işçilik bildirildiğinin anlaşılması halinde fark işverene tebliğ edilmekte, ödenmesi halinde müfettiş incelemesine gönderilmeden ilişiksizlik belgesi verilmektedir.

Aynı genelgeye göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106’ncı maddesindeki diğer amme alacakları için belirtilen cüzi miktardaki Kurum alacağı tutarını aşmayan fark işçilikten kaynaklanan prim tutarı yönünden, yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş gibi değerlendirilerek incelemeye sevk edilmeden, işverenin ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin olarak Kuruma borcunun da bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi verilecektir.

İlişiksizlik belgesi verilmesi konusunda daha ayrıntılı bilgi söz konusu genelgede yer almaktadır.

Necati Erdinç ERTÜRK
SGK Denetmeni