KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Dış Ticarette Yeni Dönem
Ali Kürşat Erbaş
15.07.2013

Yeni dediğime bakmayın aslında insanlık tarihinin bilinen en eski alışveriş yönteminden bahsedeceğim; Takas (barter, trampa) yöntemi…

Esasen yürürlükteki mevzuat takas yoluyla ihracata izin vermekteydi ancak fiilen uygulama olanağı yoktu. Ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 28 Haziran 2013 tarih ve 2013/21 sayılı Genelge kapsamında takas yoluyla dış ticaret işlemlerinin fiilen önündeki engeller büyük oranda kaldırılmakta.

Ülkemizin ihracat hacmini en az %5-10 puan arttıracağı düşünülen takas yoluyla yapılacak ihracatta, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi uygulanmaması için gerekli şartlara da genelgede açıklık getirilmiş.

Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri no.lu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırıldığından halihazırda takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları düzenleyen bir mevzuat bulunmuyor ve söz konusu işlemlerde KKDF istisnası uygulanmıyordu.

Ancak, bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacaktır:

1. Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması,

2. Takas işlemine ilişkin ithalat ve ihracat işleminin aynı gümrük müdürlüğünden yapılması,

3. Takas işlemi gerçekleştirileceğinin ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılması planlanan gümrük müdürlüğüne dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi,

4. Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202'nci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi,

5. Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,

6. Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması, şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

Söz konusu takas işlemine konu ithalat ve ihracatın firma beyanı doğrultusunda gerçekleştirildiğinin gümrük idaresince anlaşılmasını müteakip alınan teminatlar çözülecektir.

Diğer taraftan, ithalat ve ihracatın tamamen veya kısmen gerçekleştirilmemesi halinde ise ithalatın ihracatı aşan kısmı için KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tahsili yoluna gidilecektir.

Bu son düzenleme neden önemli? Bilindiği üzere, İran’dan milyarlarca dolarlık petrol ve doğalgaz alan Ülkemiz borcunu ödeme noktasında ciddi sıkıntılar yaşamakta. Nedeni ise, İran’la doğalgaz ve petrol ticaretinde Washington’un dolar, euro ve son olarak altın ile ödeme yapılmasını engelleyen baskısı.

Dolayısıyla, İran ile ticarette bankacılık sisteminin kullanılmasına engel olan ABD yaptırımı “takas” yoluyla by-pass edilmiş olacak. Bu uygulama, cari açık sorununun çözümüne de katkıda bulunması açısından olumlu bir gelişme.