KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Duyuru
Bağımsız Denetim Kuruluşları Duyurusu
Duyuru

T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığından:

8/1/2013 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI DUYURUSU:

26.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin “Mevcut denetim kuruluşlarına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 2 inci maddesinde; “kamu kurumlarından, denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetki almış olan denetim kuruluşlarının, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde yetkilerini gösteren belgeyle Kurumumuza başvuruda bulunmaları şartıyla 1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haiz olacakları; bu kuruluşların, 1/1/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine intibak etmek zorunda oldukları, intibak ettikleri tarih itibarıyla Kurumumuz tarafından sicile kaydedilecekleri, aksi takdirde bunlara faaliyet izni verilmeyeceği” ne dair hüküm yer almaktadır.

Buna göre, bağımsız denetim alanında faaliyette bulunmak üzere kamu kurumları tarafından daha önce yetkilendirilmiş olan denetim kuruluşlarının 1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetim yetkilerini devam ettirebilmeleri için, yetkilendirildiklerini gösteren belgelerle birlikte 25/1/2013 tarihine kadar Kurumumuza yazılı olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Duyurulur.