KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
E-Fatura, İhracatçılar ve İhrakiye Teslimi
Öğr.Gör. Yaser Gürsoy
11.03.2014

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. (391 sıra no.lu VUK Genel Tebliğ)

E-Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler ile bu mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler yasa ile açıklanmıştır. (416 sıra no.lu VUK Genel Tebliğ)

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin özellikleri ise (421 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde) düzenlenmiştir.

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; e-faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik sertifikaları ile imzalamaları gerekir. (424 sıra no.lu VUK Genel Tebliğ)

E-Fatura kapsamında işlem yapan mükellefler, asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmeleri zorunludur. Bu kapsamda oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması gerekir. (431 sıra no.lu VUK Genel Tebliğ)

E-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan bilgi işlem sisteminde veya özel entegratör sisteminde oluşturulacaktır. (433 sıra no.lu VUK Genel Tebliğ)

E-Fatura düzenleme konusunda gereken kriterleri yerine getirmiş ve bildirimini tamamlamış olan firmaların ticari işlemlerinde e-fatura haricinde fatura düzenlemeleri mümkün değildir. E-Fatura uygulamasını kullanabilmek için hem göndericinin ve hem de alıcının e-fatura sistemine kayıtlı olmaları zorunludur.   

Bu bağlamda;

İhracat yapan işletmelerin, ihracata konu malı yurt dışı alıcıya teslim edecek olması, faturayı yurt dışı alıcı adına düzenlemesi nedeniyle, e-Fatura kapsamında işlem yapması mümkün değildir.

Ancak;  

Yurt dışı sefere çıkan gemi ve diğer deniz taşıtlarına yapılan yakıt ve yağlar ile kumanyaların teslimi ihracat sayılır. Bu işleme “ihrakiye teslimi” adı verilir. (Gümrük Kanunu Madde 176) 

İhrakiye işlemine taraf olan (faturayı düzenleyen ve adına fatura düzenlenen) işletmeler, e-Fatura sistemine kayıtlı olmaları halinde; bu ürünlerin satışına ait faturalarını e-Fatura kapsamında düzenlemeleri gerekecektir. (Gümrükler Genel Müd. 06.04.2014 tarih ve 4648 sayılı yazısı)

Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O

Kaynaklar;

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ekin Kitabevi, 9. Baskı 2014
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Ekin Kitabevi, 8. Baskı 2013
www.gib.gov.tr
www.mevzuat.net

 

Etiketler : E-Fatura     İhracatçılarda E-Fatura    İhrakiye Teslimi