KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Elektronik Defter Uygulaması
29.08.2014


Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve İç Ticaret Bakanlığının ortak çalışması ile hazırlanan 13.12.2011 Tarih 28141 sayılı resmi gazete yayınlanmış olan 1 Sıra no.lu Elektronik Defter genel tebliği ile elektronik defter uygulamasına geçilmiştir.

1 Sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile kimlerin Elektronik Defter tutması gerektiği, Elektronik Defterlerin nasıl oluşturulacağı, sorumlulukları ve cezai şartları belirtilmiştir.

2 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliğiyle Elektronik Defter Yükümlülüğü ve Elektronik Defter oluşturulması konularında değişiklikler yapılmıştır.

 Elektronik Defter Tutmakla Yükümlü Olanlar

397 Sayılı Vergi Usul Tebliğinde belirtilen esaslara göre Mali Mühür almış olan Gerçek ve Tüzel kişiler 436 Sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca 01.01.2015 Tarihinden itibaren uygulamaya geçmek zorundadırlar.

Elektronik Defterin Oluşturulması ve Muhafazası

Elektronik Defter tutmakla yükümlü olan Gerçek ve Tüzel kişiler Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine aylık dönemlerde bildirimde bulup, onaylaması gereklidir.

Mükellefler ilgili ayı takip edilen üçüncü ayın sonuna kadar yükler ve mali mühür ile onaylaması gereklidir.

Hesap döneminin son ayı takip eden Kurumlar Vergisi Beyannamesi verildiği ayın son gününe kadar onaylanması gereklidir.

 Elektronik Defter tutan mükellefler yasal defterlerine noter tarafından açılış ve kapanış tasdiki yapılmayacaktır.

Hesap döneminin ilk ayının beraatının alınması Açılış Onayı, son ayının beraatının alınması Kapanış Onayı yerine geçecektir.

Muhafaza yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sınırları içinde yapılması gereklidir. Defterlerin muhafazasından mükellef sorumludur, ilgili ayın beraatı ile bilgi işlem ünitelerinde saklanması gerekmektedir.

Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler

Söz konusu elektronik defter kayıtlarının bozulması silinmesi zarar görmesi halinde ve olağanüstü hallerde (Yangın,Sel gibi afetler) Gelir İdaresi Başkanlığına 15 gün içinde bildirmek zorundadırlar.

Defterlerin saklandığı bilgi işlem ünitelerinin haciz edilmesi halinde yine Gelir İdaresi Başkanlığına 3 gün içinde bildirim yapılması gereklidir. 

Elektronik defterler oluşturulurken usul ve esaslara aykırı davranan mükellefler Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunun hükümlerince yaptırım uygulanacaktır.

Etiketler : Elektronik Defter     E-Defter