KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Yeniden değerleme oranı %6,05 (yüzde altı virgül sıfır beş) olarak tespit edilmiştir.
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /25
 
 
Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
 
Tarihi     : 17/10/2012
 
Sayısı    : KVK-25/2012-4 / Yatırım İndirimi - 18
 
İlgili Olduğu Maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
 
İlgili Olduğu Kazanç Türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
 
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
 
2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,05 (yüzde altı virgül sıfır beş) olarak tespit edilmiştir.
 
Duyurulur.
 
 
Mehmet KİLCİ
 
Gelir İdaresi Başkanı