KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
Bakanlar Kurulunca, 13.08.2012 tarihinde tevkifat nispetleri hakkındaki değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.
Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN

B.K.K. No 2012/3571
Resmi Gazete Tarihi 06/09/2012
Resmi Gazete No 28403
Kapsam
 

Karar Sayısı : 2012/3571

   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 080/8/2012 tarihli ve 883 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/08/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

13/08/2012 TARİHLİ VE 2012/3571 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 - 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, anılan fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"16. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15,

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10,

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5."

MADDE 2 - Bu Karar 29/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/2/2009

27130

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/12/2010

27800

29/6/2011

27979

30/6/2012

28339