KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi Örneği

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ

 

...............…ŞİRKETİNİN.................. TARİHİNDE YAPILAN...........  GENEL KURUL

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

 

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI
T.C./V.K.NO
UYRUĞU
ADRESİ
PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)
PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)
KATILIM ŞEKLİ (**)
TEMSİLCİ TÜRÜ (***)
TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI
TEMSİLCİNİN T.C/V.K.NO SU
İMZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:

ASGARİ TOPLANTI NİSABI:

MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ (Varsa)

İSİM/İMZA

TOPLANTI BAŞKANI

İSİM/İMZA

 

 

(*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse “borsa içi”, borsa dışından edinilmişse “borsa dışı” ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.

(**) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda “asaleten”, pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise “temsilen” ibaresi yazılacaktır.

(***) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre “organın temsilcisi”, “bağımsız temsilci”, “kurumsal temsilci”, “tevdi eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır.