KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Vergi | SGK | TTK | Hepsi
Genel Risk Değerlendirmesi Örnek Formu
Risk Değerlendirme No:
 
Tarih:
 
İşveren:
 
İşyeri Adresi:
 
Yapılan İş Nedir?
(Kısaca açıklayınız)
 
İşçi sayısı:
Erkek
Kadın
Çocuk
Çırak
Öğrenci
 
 
 
 
 
 
Risk Değerlendirmesi Yapılmasının Nedenleri Nelerdir?
1.
Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması
 
2.
Yeni bir makine veya ekipman alınması
 
3.
İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması
 
4.
Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi
 
5.
Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veye mevcut mevzuatta değişiklik yapılması
 
6.
Yeni tekniklerin geliştirilmesi
 
7.
İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi
 
8.
İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması
 
9.
Diğerleri (Tanımlayınız)
 
 
Bilgi ve Veri Toplama
Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı
 
Alınmış Olan Eğitimler (ISO 9000, 14000, 18000, 17025 ve 45000 serisi gibi)
 
İşin yürütümü için hangi ön izinler gereklidir?
1-                                 
2-                                 
3-                      
4-                                                                          
İşin yürütümü sırasında kullanılan makina ve ekipman
1-
2-
3-
4-
Bu makina ve ekipmanların kullanım talimatları
1-
2-
3-
Kaldırılacak veya taşınacak malzemeler
1-
2-
3-
Kullanılan Kimyasallar
 
 
1-
2-
3-
Diğerleri (Tanımlayınız)
 
 
Son 5 yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları
İş Kazaları
Meslek Hastalıkları
Tarih
Ölümlü
Yaralanmalı
Tarih
Ölümlü
Maluliyet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aşağıdaki Tabloların Değerlendirmeye Alınması Zorunlu Olmayıp, İşverenin İnisiyatifinde Bulunmaktadır
 
                                                                  Ek Tablo I
                        (Belirli Bir Tehlikeli Olayın Meydana Gelme Olasılığı)
 
Hemen hemen kesin (Çoğu durumda kuvvetle olması beklenir)
 
Muhtemel (Çoğu durumda muhtemelen olacaktır)
 
Mümkün (Bazen olabileceği beklenmektedir)
 
Muhtemel Değil (Zayıf bir ihtimalle olabileceği beklenir)
 
Nadiren (Ancak istisnai durumlarda olabilir)
 
 
 
                                                               Ek Tablo II
(Tehlikeli Olayın Sonuçlarının Ortaya Çıkardığı Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti)
 
Önemsiz (Yaralanma yok, düşük mali kayıp)                                               
 
Düşük (İlk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp)
 
Orta (Tıbbi müdahaleyi ve dışarıdan yardımla bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp)
 
Yüksek (Ağır yaralanma, üretim yeteneğinin kaybı, zarar verilmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp)
 
Çok yüksek (Ölüm, bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, çok yüksek düzeyde mali kayıp)
 
 
                                                        Ek Tablo III
                                             (Risklerin Ağırlık Oranları)
 
 
Olasılık
Zararın Şiddeti
Önemsiz
Düşük
Orta
Yüksek
Çok yüksek
Hemen hemen kesin
Y
Y
A
A
A
Muhtemel
O
Y
Y
A
A
Mümkün
D
O
Y
A
A
Muhtemel değil
D
D
O
Y
A
Nadiren
D
D
O
Y
Y
 
Risklerin Ağırlık Oranları (Sonuç) :
 
A: Aşırı Yüksek Risk; Derhal müdahale gerektirir
Y: Yüksek Risk; Üst yönetimin dikkati zorunludur
O: Orta Risk; Yönetimin sorumluluğu açıkça belirlenmelidir
D: Düşük Risk; Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir
 
Uyarı:  Kontrol önlemlerinin uygulanması sonucunda risk ağırlık oranı hala yüksek veya aşırı yüksek ise, yapılan iş sürdürülmemelidir.
                                                              
                                                Mevcut Tehlikeler Nelerdir?
1.
Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme
 
2.
Yüksekten Düşme
 
3.
Cisimlerin Düşmesi
 
4.
Gürültü ve titreşim
 
5.
Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri
 
6.
Radyasyon ve ultraviyole ışınlar
 
7.
Seyyar el aletlerin kullanımı
 
8.
Sabit makina ve tezgahların kullanımı
 
9.
Hareketli erişim ekipmanları (Merdivenler,Platformlar)
 
10.
Mekanik kaldırma araçları
 
11.
Ürünler, emisyonlar ve atıklar
 
12.
Yangın, parlama ve patlama
 
13.
Elle taşıma işleri
 
14.
Elektrikli aletler
 
15.
Basınçlı kaplar
 
16.
Aydınlatma
 
17.
Ekranlı araçlarla çalışma
 
18.
Temel konfor koşulları (Sıcaklık, nem ve havalandırma)
 
19.
Kimyasal faktörler (Toksik gaz ve buharlar, organik solventler ve tozlar)
 
20.
Biyolojik ajanlar (Mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler)
 
21.
Rutin çalışma
 
22.
İşyeri yerleşim planı
 
23.
İş stresi
 
24.
Kapalı yerlerde çalışma
 
25.
Yalnız çalışma
 
26.
Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar
 
27.
Su üzerinde veya yakınında çalışma
 
28.
Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma
 
29.
İstenmeyen insan davranışları (Dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek)
 
30.
İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları
 

 

Tehlike
No.
Mevcut Tehlikeler
Mevcut Kontrol Önlemleri
Risk Değerlendirmesi Sonucu
 
Alınması Gerekli İlave Önlemler
Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti
Tehlikeli Olayın Meydana Gelmesi Olasılığı
Riskin Ağırlığı
(R=ŞxO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Değerlendirmeyi Yapan Kişi(ler)in
Adı Soyadı
Mesleği
Ünvanı
İmzası
Tarih
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 

Denetimi Yapan Kişi(ler)in
Adı Soyadı
Mesleği
Ünvanı
İmzası
Tarih
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir?
1. Akademik personel
 
2. Bakım personeli
 
3. Yükleniciler (Taşeronlar)
 
4. Teknik personel
 
5. Büro personeli
 
6. Denetim personeli
 
7. Ziyaretçiler
 
8. Temizleme personeli
 
9. Acil durum personeli
 
10. Diğerleri
(Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış olanlar, çocuklar, çıraklar vb.)
 
 
Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir?
(Hâlihazırda bulunan ve üstlenilen tüm kontrol önlemlerinin listesi)
1. Lokal havalandırma
 
2. Makina koruyucuları
 
3. Kişisel koruyucuların kullanımı
 
4. Yangına karşı korunma
 
5. Mevcut acil durum süreçleri
 
6. Diğerleri (Tanımlayınız)
 
 
Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir?
1. Risklerin kaynağında yok etmeye çalışmak
 
2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek
 
3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek
 
4. Mühendislik önlemlerini uygulamak
 
5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak
 
6. Diğerleri (Tanımlayınız)