KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Hizmet İhracı Kazancında Yeni İndirim Avantajı
YMM Gökhan Menemencioğlu

23.06.2012

Bilindiği üzere, yurtdışında ifa edilen hizmetler ile Türkiye’de ifa edilmekle birlikte yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci ve 11/1-a maddeleri gereğince vergiden istisnadır.

Bu defa, 15/06/2012 tarih ve 28324 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6322 sayılı Kanun’un 9 uncu ve 36 ncı maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ise 10 uncu maddesine eklenen fıkra ile bazı hizmet türlerinden elde edilen kazancın yarısının gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde beyanname üzerinden indirilmesine imkân sağlanmıştır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan bu paralel düzenlemeye göre; Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde beyanname üzerinden indirilebilecektir.

Yapılan düzenlemenin ayrıntılarına bakıldığında, indirim hakkının sadece belirli hizmetlerin, belirli kişi ve kurumlara ve Türkiye’de verilmesi koşullarına bağlandığı anlaşılmaktadır.

Öncelikle, sayılan hizmetlerin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, elde edilen kazancın yarısının indirme konu edileceği hizmet türleri arasında, sadece yurt dışında yararlanılması gerekenler de bulunmaktadır.

Kazancı indirime konu edilebilecek hizmetler; sadece yurt dışında yararlanılması gereken mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti ile hizmetten nerede yararlanıldığına bakılmaksızın, ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetleridir.

Son olarak, bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Gökhan MENEMENCİOĞLU

       Vergi Müfettişi