KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
KDV’nin Konusuna Girmeyen İşlemler
SMMM Fatma Yalçın
10.04.2014

Giriş

KDV’nin konusunu teslim, hizmet ve ithalat olmak üzere üç işlem grubu oluşturur. İthalatın verginin konusuna girebilmesi için Türkiye gümrük sahasına giriş yeterlidir ve başka şart aranmaz. Teslim ve hizmetin verginin konusuna girebilmesi için ise aşağıdaki iki şartın birlikte var olması gerekir;

1) Teslim veya hizmet Türkiye’de yapılmalıdır ve
2) Teslim veya hizmet; ticari, zirai veya mesleki faaliyet kapsamında yapılmalı ya da KDV Kanununun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında sayılan işlerden olmalıdır.

Konumuz hakkında ayrıntılara girmede önce, üzerinde durulması gereken önemli bir konuya değinelim; “KDV’nin konusuna girmeyen işlemler” ile “vergiden müstesna olan işlemler” çok sık karıştırılan ancak vergilendirme bakımından oldukça önemli hususlardır. Her iki durumda da işletme vergi hesaplayıp beyan etmez. Ancak vergiden müstesna (istisna edilmiş) işlemlerin beyannamede gösterilmesi gerekirken, verginin konusuna girmeyen işlemler beyannameye dahil edilmez.

Bu açıklamalardan sonra makalemizin konusunu oluşturan KDV’nin konusuna girmeyen işlemleri açıklayalım;

1. Türkiye’de Yapılmayan Teslimler

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 6/a maddesi hükmü uyarınca, ticarete konu mal teslim anında Türkiye’de değilse, bu teslim KDV’nin konusuna girmez. Yurt dışında gerçekleşen satışa ait bedel Türkiye’de ödense ve kayıtlara intikal etse dahi KDV hesaplanmaması gerekir.

Örneğin; Türk firmasının İtalya’dan aldığı malı Türkiye’ye hiç getirmeden İspanya’ya satış işlemi KDV’nin konusuna girmez. Veya malı Türkiye’deki bir serbest bölgeye getirip Rusya’ya gönderirse de aynı durum geçerlidir. Bu tür işlemler verginin konusuna girmez ve beyannameye dahil edilmez.

2. Türkiye’de Yapılmayan Hizmetler

KDV Kanununun 6/b maddesi hükmü uyarınca, Türkiye’de ifa edilmeyen veya Türkiye’de faydalanılmayan hizmetler Türkiye’de yapılmamış sayılır ve verginin konusuna girmez. Örneğin; Türk firmalarının yurt dışında ifa ettikleri hizmetler verginin konusuna girmez.

3. Avanslar

Teslim ve hizmetten önce bu işlemlerle ilgili olarak verilen avanslar verginin konusuna girmez. Ancak verilen avans karşılığında fatura düzenlenirse, faturada gösterilen tutar üzerinden teslim veya hizmetin tabi olduğu oran esas alınarak KDV hesaplanır ve beyan edilir.

4. Masraf Aktarımı

Mükellefler, başkaları adına yaptıkları masrafları aktarırken fatura düzenlemek zorundadır. Mükellef başkasına bir teslim veya hizmet ifa etmeden, sadece onun adına bazı masraflar yapıyorsa, bu masraflardan KDV’ye tabi olmayanların aktarılmasında KDV uygulanmaz. Ancak bu masraflar, yapılan bir teslim ve hizmetle ilgili ise KDV Kanununun 24’üncü maddesi hükmü uyarınca, işlem bedeline dahil edilip vergilendirilir.

5. Tazminatlar

Tazminata ilişkin ödemeler, bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayıp bir zararın karşılanması için yapılmasından dolayı verginin konusuna girmez. Sigorta tazminatları için de durum aynıdır.

6. Cezai Şartlar

Cezai şartlar işin istenilen zamanda veya istenilen şartlarla yapılmaması nedeniyle sözleşme ile öngörülebilir. Bir teslim ya da hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan bu tür ödemeler KDV’nin konusuna girmez. 

7. Nefaset Bedelleri

Nefaset bedeli, işin anlaşmada öngörülen standartlara uymaması halinde işi yapanın yaptırana eksik ödeme yapmasına imkan veren ve cezai şarta benzeyen bir uygulamadır. Burada işi yapanın yaptırana ödeme yapması değil, iş karşılığı ödenecek bedelin düşürülmesi söz konusudur. Sonuçta işi yaptıran lehine bir gelir doğar. Bu gelir de bir teslim veya hizmet karşılığında ortaya çıkmadığından verginin konusuna girmez.

8. Aidatlar

Aidatlar genellikle dernek, kooperatif gibi organizasyonlarda ortaya çıkar. Bu ödemeler sırasında KDV hesaplanmaz. Ancak bazı durumlarda aidat ortaklaşa masrafların (elektrik, su, yakıt, temizlik vb.) karşılanması amacıyla alınır. Organizasyon ve üyeler KDV mükellefi değilse aidatlar da verginin konusuna girmez. Ancak üyeler KDV mükellefi ise bu harcamalara ait verginin indirim konusu yapılabilmesi için aidatlar için de fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekir.

9. Ücretler

Ücretler KDV’nin konusuna girmez. Ancak, ayni ücret ödemelerinde durum farklıdır. Burada işverenden çalışana yapılan bir teslim veya hizmet vardır. Bunların ücret olarak verilmesi KDV uygulanmamasını gerektirmez.

10. Depozitolar

Verilen depozito KDV’nin konusuna girmez. Depozitonun geri alınması sırasında da geri alan işletme KDV hesaplamaz.

11. Teminatlar

Teminatlar verginin konusuna girmez. Teminatın bir kısmı işin gereği gibi yapılmadığı gerekçesiyle kesilebilir. Kesilen tutar, teminatı alan bakımından gelir mahiyetindedir. Ancak bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından verginin konusuna girmez.

12. Dövizli İşlemler

Dövizli işlemlerde, bedelin kısmen ya da tamamen daha sonra ödenmesi nedeniyle satıcı lehine ortaya çıkan kur farkları işlem bedeline dahil edilerek vergilendirilir. Kur farkı alıcı lehine ortaya çıkıyorsa, işlem bedeli azalmış demektir. KDV’nin de karşılıklı düzeltme yoluyla azaltılması gerekir. Ancak döviz cinsinden alacakların yılsonu değerlemesi sırasında ortaya çıkan lehte farkları bir teslim veya hizmet karşılığında ortaya çıkmadığından KDV’nin konusuna girmez.

Etiketler : KDV     KDV istisnası     KDV konusuna girmeyen işlemler