KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Kamu Denetçiliği
SMMM, CRMA Ali İhsan Kayacı
12.02.2014

6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 14.06.2012 tarihinde kabul edilmiş, 29.06.2012 tarihinde ise resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunla, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuk ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmuştur.

6328 Sayılı Kanunda açıklandığı üzere, bu kurumun görev, yetki ve ilkeleri yazımın konusunu oluşturmaktadır.

Kurumun Görevi

Kurum, tanımında da görüldüğü üzere, bir şikâyet üzerine idarenin her türlü eylem ve işlerini hukuka ve hakkaniyete uygun olarak incelemek ve araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Asıl işi denetim olmasından dolayı bu kurumda “Başdenetçiler” ve “Denetçiler” ağırlıklı olarak yer almakla birlikte ayrıca Genel Sekreterlik ve diğer personeller de (şoför, arşiv görevlisi vb.) bulunmaktadır.

Kurumun gerekli gördüğü yerlerde büro açma yetkisi vardır. Yalnız, bu kurumda tüm kamu kurumlarını denetleyememektedir. Yasama ve yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin karar ve işlemler, TSK’nın askeri nitelikteki faaliyetleri, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar denetlenememektedir.

Denetçilerin Görev Süresi

Başdenetçilerin ve denetçilerin görev süresi 4 yıldır. İstifa, ölüm, görevden alınma vb. sebeplerle görevinden ayrılan denetçilerin yerine getirilen başka bir denetçinin de görev süresi 4 yıldır. Bir dönem başdenetçilik ve denetçilik yapan kimse en fazla bir dönem daha yapabilmektedir.

Hiçbir organ, makam, merci, kişi, Başdenetçilere ve Denetçilere görevleriyle ilgili emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Kurum Personelinin Atanması

Genel sekreter ve diğer personeller başdenetçi tarafından atanır. Atanacak personeller en az fakülte mezunu, Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde en az on yıl hizmeti bulunan, TC vatandaşı olan, kamu haklarından mahrum bulunmayan, taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık vb. suçlardan hüküm giymemiş ve askerlik ile ilgisi bulunmayan kişilerden seçilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlı idarelerinde, mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının izni ile uzmanlık gerektiren işlerde görevlendirilebilirler.

Bu şekilde yapılan görevlendirmenin süresi altı ayı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre üç ay daha uzatılabilir.

Kurumun İlkeleri

- Başdenetçi, denetçiler arasında iş birliğini sağlar ve bunların uyumlu çalışmasını gözetir.
- Denetçiler, Başdenetçi tarafından görevlendirildikleri konu veya alanlarda tek başlarına çalışır ve önerilerini Başdenetçiye sunarlar.
- Kurum, faaliyetlerinde elektronik ortam ve iletişim araçlarının kullanılmasını gözetir.
- Denetçilerin Başdenetçi tarafından görevlendirilecekleri konu veya alanlara ve aralarındaki iş bölümüne ilişkin ilkeler yönetmelikle belirlenir.

Etiketler : Kamu Denetçiliği     Baş Denetçilik     Denetçilik     Kamu