KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Kasa stok affında kasada 31.12.2013 sonu itibariyle 100.000 Euro var. TL karşılığı yaklaşık olarak 310.000 TL ve kasa stok affından da yararlanmak istiyoruz. Nasıl bir yol izlememiz gerekir? Teşekkürler.

Değerli Üyemiz;

6552 sayılı Kanunun 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74’üncü maddesi hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31/12/2014 tarihine kadar) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

27/09/2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğin “Bilanço Düzenleme ve Beyan” başlıklı 2. Bölümü uyarınca; bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son günü olan 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. (Başvuru için EK:5 doldurulup bağlı bulunan vergi dairesine müracaat edilmelidir. Ekler için tıklayınız.)

Ayrıca, 27/09/2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğin “Esas Alınacak Bilanço” başlıklı 4. bölümünde, Kanunun 74’üncü maddesi kapsamında beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2013 tarihli bilançolarını dikkate almaları gerektiği ve dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoların dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca verilmesi gereken ve elektronik ortamda gönderilebilen beyannamenin, kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafından 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde (31/12/2014 tarihine kadar) ödeyeceklerdir. Bu süre içerisinde ödenmeyen bu vergiler 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte takip edilecektir.

Bununla beraber, fiilen kasada bulunmayan tutarın tespitinde, 6552 Sayılı Kanun Kapsamında beyanda bulunulacak tarih itibarıyla kasa mevcudu tutarının da dikkate alınarak, bu tutarın 31/12/2013 tarihli bilançodan az olması durumunda, düzeltmeye konu beyan edilecek tutar en fazla beyan tarihindeki tutar kadar olacaktır.

6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında ödenen vergiler (beyan tutarının %3’ü), gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ve beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları ise aşağıdaki şekilde olacaktır;

Beyan tutarı: 310.000-TL

Hesaplanan vergi: (310.000 x %3)= 9.300-TL

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekilde olacaktır.

___________________________XX/1X/2014__________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR      310.000 TL
     100 KASA                                                                  310.000 TL
(6552 sayılı Kanunun 74. Maddesi- Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
_____________________________ / ________________________________
 
___________________________XX/1X/2014__________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE  ZARARLAR         9.300 TL
     360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                  9.300 TL
(Hesaplanan Vergi - Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
_____________________________ / ________________________________
  
___________________________XX/1X/2014__________________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER         319.300 TL
      951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN                              319.300 TL
             GİDERLER ALACAKLI HESABI
(KKEG Nazım Hesaplarda İzlenmesi)
_____________________________ / ________________________________

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.