KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Kat karşılı inşaatlarda iskan alındıktan sonra mal sahibine kesilecek faturada, fatura tutarının emsal bedeline göre mi kesilecek yoksa inşaatın toplam maliyetinin daire başına düşen tutarından %10 fazlası olacak şekilde mi kesilecek? Teşekkürler…

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere inşaat faaliyetleri “Özel inşaat” ve “Taahhüt şeklindeki inşaat işleri” olarak ayrılmaktadır. Sorunuza konu olan durumun; arsa karşılında daire alınması şeklinde gerçekleşen ve kat karşılığı inşaat sözleşmesine bağlı olarak, arsa üzerine yüklenici (inşaat firması) tarafından inşa edilecek dairelerden bir kısmının yüklenici tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine devredilmesi şeklinde ifade edilen “Kat karşılığı özel inşaat işi” olduğu anlaşılmaktadır.

Kat karşılığı özel inşaat işinde, arsa sahibi yönünden daire karşılığında arsa satışı gerçekleşmektedir. İnşaatın bitiminde yükleniciye bırakılacak olan dairelere ilişkin arsa payları, arsa sahibinin mal varlığından çıkar. Burada trampa şeklinde iki ayrı teslim söz konusudur. İnşaatın bitiminde tarafların daire olarak kendi payları tapuda ayrı ayrı tescil edilir ve bina tapuları çıkarılır.

Kat karşılığı özel inşaat işinde, yüklenici için arsa maliyeti, arsa karşılığında arsa sahibine teslim edilen bağımsız bölümlerin inşaatı için yapılan harcamaların toplamıdır. Bu bedel aynı zamanda arsa sahibi için teslim ettiği arsa paylarının değeridir.

İnşaat tamamlanmadan maliyet tespit edilemediğinden, vergiyi doğuran olay inşaatın bitiminde ve gayrimenkullerin taraflarca devrinde gerçekleşir ve emsal bedel üzerinden fatura düzenlenir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 267’nci maddesi hükmü uyarınca, maliyet bedeli bilinen varlıkların satışında perakende satışlar için %10 ilave edilmek suretiyle emsal bedel tespit edilir. Vergi mükellefi olmayan arsa sahiplerine yapılan teslimlerde bu bedel (maliyet + %10) üzerinden KDV hesaplanarak belge düzenlenmelidir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.