KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Kiracılar Emlak Vergisini Gider Yazabilir mi?
SMMM İlknur Tansi
26.05.2015

Bilindiği üzere Emlak Vergisi her yılın Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksit halinde ödenmektedir. Kendi işyerlerinde faaliyet gösteren veya işyerlerini kiralamak suretiyle kullanan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri bu vergileri kazançlarından indirmeleri belirli koşullar altında mümkündür.

Emlak Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca, Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar bina vergisine tabidir ve bu vergiyi binanın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler hisseleri oranında öderler.

Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler ayrıntılı olarak sayılmış ve maddenin altıncı bendinde, işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6'ncı maddesinde safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısı ile Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı maddesinin altıncı bendi hükmü, safi kurum kazancının tespitinde de dikkate alınabilir.

İlaveten, Gelir Vergisi Kanununun 68'inci maddesinin dokuzuncu bendinde ise, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebileceği hüküm altındadır.

Görüldüğü gibi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ticari veya mesleki faaliyetlerinde kullanan ve aktiflerine kayıtlı olan bina ve araziler için ödedikleri emlak vergilerinin ticari ve mesleki kazançlarından indirilmesi mümkündür.

Dolayısı ile, mükelleflerin kiralayarak kullandıkları işyerleri için ödenen emlak vergisinin, kiracı tarafından doğrudan giderleştirilmesi, yukarıda verdiğimiz yasal düzenlemeler çerçevesinde mümkün değildir.

Emlak vergisi mükellefinin, binanın sahibi olarak belirlenmiş olmasına rağmen, aktiflerinde kayıtlı olmayıp kiralamak suretiyle işyerlerini kullanan mükelleflerin bu işyerleri için ödedikleri emlak vergilerinin de gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması, belirli koşulların varlığı halinde mümkündür.

Şöyle ki; taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmelerinde, kiralanan gayrimenkule ilişkin emlak vergisinin kiracı tarafından ödeneceğinde mutabık kalınmış olması durumunda, kiracı tarafından ödenen emlak vergisi ticari ve mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. Bununla beraber, kiracı tarafından ödenen bu emlak kira gideri olarak dikkate alınması gerekmektedir. Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde, emlak vergisinin ödenmesi konusunda bir husus belirtilmiyor sise, kiracının bu ödemesinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiği aşikârdır.

Durumu kiraya veren açısından da değerlendirecek olursak; kiracı tarafından ödenen emlak vergisi bu kişi tarafından elde edilmiş net kira geliridir (gayrimenkul sermaye iradıdır) ve bu geliri elde edenin gerçek kişi olması durumunda Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin beşinci bendi hükmü gereğince (brüte tamamlanarak) gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Etiketler : Emlak Vergisi     Kiracı     KKEG