KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Kiralama İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik
21 No.lu tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
Kiralama İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik

 

12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 17) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 21)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 33)

MADDE 1 – 24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Kiralama İşlemleri” Standardının 2 nci paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Kiracıları tarafından finansal kiralama çerçevesinde elde tutulan TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı kapsamındaki canlı varlıklar veya

(d) Kiraya verenleri tarafından faaliyet kiralaması çerçevesinde kiraya verilen TMS 41 kapsamındaki canlı varlıklar.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.