KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Kosgeb, Kobi uzman sınav, atama, görev yönetmelik değişikliği.
Kosgeb kobi uzman sınav, atama, yönetmeliğini değiştiren yönetmelik.
Kosgeb, Kobi uzman sınav, atama,  görev yönetmelik değişikliği.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB KOBİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB KOBİ Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav sonuçları açıklanırken; nihai başarı derecelerinin eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; bu puanın da eşit olması veya yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “KPDS’den” ibaresi “YDS’den” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

  

Etiketler : kosgeb     kobi uzmanı     kobi uzman yardımcısı     sınav     atama     yetiştirilme     görev     çalışma usul     yönetmelik     değişiklik.