KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Bir şahıs işletmesi sahibiyim, devletin Ar-Ge yapan firmalara sağladığı desteklerden yararlanarak teknolojik projeler üretiyoruz. 5746 Sayılı kanunun avantajlarından yararlanıyoruz. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan makinenin satışı durumunda KDV'siz fatura kesebileceğimiz ve bu satıştan elde ettiğimiz gelirin Gelir Vergisinden muaf olduğunu söylüyorlar. Bu kanunun bize vergi anlamında, tam olarak nasıl faydaları vardır? Müşterime KDV'siz fatura kessem bile, makineyi yapmak için alacağım malzemeler için tedarikçilere KDV ödeyeceğim, bu KDV'yi de maliyetim içine koyarak kendi müşterimden yine tahsil edeceğim. Bunun bana faydası nerede anlayamadım.

Değerli üyemiz, 

Vergi mevzuatımızda Ar-Ge teşviğine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 89’ncu maddesinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 10’ncu maddesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda ve 5746 sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer verilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun 89’ncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10’ncu maddesinde, işletmelerin bünyelerinde gerçekleştirdikleri ve yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100'ünü, beyanname ile bildirilen ticari kazançtan/kurum kazancından indirebilecekleri belirtilmiştir. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyette bulunan mükelleflere kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisi istisnası ile sigorta primi desteği sağlanmıştır. Kanun ile, 

a) Mükelleflerin münhasıran, teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirdikleri yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

b) Bölgede çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

c) Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri damga vergisinden istisna olup, damga vergisine tabi diğer kağıtlar için istisna uygulaması öngörülmemiştir.

d) 4691 Sayılı Kanun kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece, gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

e) 3065 sayılı KDV Kanunu’nun geçici 20. maddesi uyarınca, 4691 Sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. 

5746 sayılı Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen teşvik unsurları ise aşağıdaki gibidir; 

a) Ar-Ge indirimi
b) Gelir vergisi stopajı teşviki
c) Sigorta primi desteği
d) Damga vergisi istisnası
e) Teknogirişim sermayesi desteği 

Yukarıda Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin teşvik unsurlarının yer aldığı Kanunlar hakkında açıklama yapılmış olup, KDV istisnası, sadece 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, bu bölgelerde faaliyette bulunan girişimcilerin, münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerine ilişkindir. 

Bu istisna 3065 sayılı KDV Kanunu açısından kısmi istisna kapsamında olduğundan, istisnaya konu işlemlerle ilgili yüklenilen katma değer vergilerinin mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları katma değer vergisinden indirmeleri, KDV Kanununun 30/a maddesi uyarınca söz konusu değildir. Ancak, indirilemeyen katma değer vergisi işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir. 

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.