KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, 05.01.2013 tarihinde inşaatı devam eden bir inşaat firmasından iş yeri aldık. sözleşmemizde ödemenin KDV dahil USD olarak yapılacağını ve kur farkının iç yüzde olarak hesaplanacağı konusunda madde ekledik. Ödememizi 10.01.2013 tarihinde 2.000.000-USD olarak gönderdik (kur: 1,80). Muhasebe kayıtlarında verilen avanslar hesabında 3.600.000-TL olarak kayıt işledik. 31.03.2013 tarihinde iş yeri tesli edildi ve bize KDV dahil 2.000.000-USD (kur: 1,75) fatura 3.500.000-TL olarak kesildi. Biz firmamız olarak verilen avansı her ay sonunda Merkez Bankası döviz alış kuru ile değerledik. Satıcı lehine oluşan kur farkı için satıcı tarafından fatura kesilmesi gerekir mi? (KDV Kanunu 60 nolu Sirküler 4.5. Başlığına göre kesilmesi gerekir olarak biliyorum ama satıcı itiraz ediyor) Bilgilendirmenizi rica ederim.

Değerli üyemiz,

105 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “E. Vade farkı, kur farkı ve matrahta değişikliğe yol açan işlemlerde KDV uygulaması” başlıklı bölümünde, bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkının esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğu ileri sürülerek, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Anılan Tebliğ düzenlemelerine göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Benzer açıklamalara, 60 No.lu KDV Sirkülerinin “4.5. Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Oluşan Kur Farkları” başlıklı bölümünde yer verilmiştir. İlgili başlıkta;

- KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanarak,

- Dövize endeksli toplam bedele KDV'nin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları üzerinden lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönemde her iki mükellef tarafından genel esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerektiği; açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıdaki Tebliğ ve Sirküler açıklamalarından anlaşılacağı üzere, fatura düzenlenmesi ve üzerinden KDV hesaplanması gereken kur farkları “vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları”dır. Vergiyi doğuran olay gerçekleşmeden “avans” mahiyetinde döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak verilen ve alınan tutarlarda lehte veya aleyhte oluşan kur farkları için, ayrıca fatura düzenlenmesine ve KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bunun nedeni, zaten vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte lehte veya aleyhte oluşan kur farkları, mal ve hizmet bedeline ilave veya bu bedelden mahsup edilerek emtianın maliyetine dönüştüğünden, bir başka ifade ile satıcı firma tarafından düzenlenmesi zorunlu olan fatura, lehte veya aleyhte kur farklarını da içerdiğinden kur farkları dolayısıyla ayrıca alıcı veya satıcı tarafından fatura düzenlenmesi gerekmemektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.