KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba; Adalet Bakanlığı acık işyurdu müdürlüğü ile, tomruk alıp kereste olarak firmamız yanyana olup, tomruk biçme işini kuruma bağlı mahkumlar yapmaktadır. Yapılan bu işgücü temini hizmetinde firmamınızın 117 sayılı KDV tebliğine istinaden kısmi tevkifat işlemi yapması gerekir mi ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla.

Değerli Üyemiz,

Adalet Bakanlığı’na bağlı olan Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları, “Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği” kapsamında yönetilen iktisadi teşekküllerdir. Dolayısıyla, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi mükellefiyetleri bulunduğu gibi, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen belge ve defter düzenine de uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedirler.

117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 3.1.2/b bölümünde “belirlenmiş alıcılar” (KDV mükellefi olsun olmasın) aşağıda belirtilmiştir;

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,               

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.

117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 3.1.4. bölümünde, belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, ilgili Genel Tebliğin 3.4.1.1. bölümünde, Tebliğin 3.1.2/b ayırımında sayılanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV’nin, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

Bu durumda, ilgili işyurdu tarafından verilen işgücü temin hizmetleri, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 3.2.5. bölümü doğrultusunda kısmi tevkifata tabi hizmetler arasında olmasına rağmen, ilgili Genel Tebliğin 3.4.1.1. bölümü uyarınca, 3.1.2/b ayırımında sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler arasında bulunmasından ötürü, işgücü temin hizmeti vermeleri halinde dahi, hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi