KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, A.Ş. şirket ortağı adına ödenen Bağ-Kur primleri gider yazılır mı? Nasıl bir işlem yapılması gerekir? Teşekkür Ederim. Saygılar...

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (b) bendinin 3. alt bendine göre, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı kapsamına alınmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükellefin bir hesap dönemi içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, bu kazancın tespitinde de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40’ıncı maddesinde ise ticari kazançlarda safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler düzenlenmiştir. Ancak, anılan madde hükmünde şahıs sigorta primlerine yer verilmemiştir.

Ayrıca, ödenen Bağ-Kur primlerinin işletmeye değil şahsa ait olması ve kurum kazancının elde edilmesi veya idamesi ile arasında illiyet (nedensellik) bağının bulunmaması nedenleriyle söz konusu ödemeler, ortağı bulunulan kurum için gider mahiyetinde olmayıp prim ödemelerinin ortağın Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü; beyan edilen gelirin %10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin %5’ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir) gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.           

Konuya ilişkin 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesinin uygun bulunduğu açıklanmıştır.

Bu çerçevede; ödenmiş olan Bağ-Kur primlerinin, hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek olan gelir vergisi matrahından indirilmesi mümkündür.

Not: Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin olarak verdiği görüşlerinde, beyanname üzerinden indirilecek Bağ-Kur primlerinin, ilgili dönemlere ilişkin ve ödenmiş olması şartlarına ilaveten, beyan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarıyla sınırlı olmak üzere gider olarak dikkate alınabileceği yönündedir. Başkanlığın bu uygulamasının, sadece menkul sermaye iradı (kar payı) elde eden anonim şirket ortaklarının ödemiş oldukları primlerini, gelir vergisi beyannamesi üzerinde bu iratlarından indirmelerine engel ve aleyhte bir durum yarattığı da göz ardı edilmemelidir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.