KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, Ben KDV Tevkifatı konusunda birşey soracağım."Tevkifata tabi olup KDV dahil 1.000 TL' yi aşmayan işlemler tevkifata tabi tutulmaz" bilgisini sitenizden öğrendim.Bizim Distribütörü olduğumuz Almanya' da yerleşik bir firmadan aylık 10-15 adet lisans alımımız oluyor.Bunlara ben KDV - stopaj tevkifatı yapıyor ve beyannamelerde (KDV-MUHTASAR) her ay bildiriyor ve ödüyorum.Bu faturaların çoğu belirttiğiniz KDV dahil 1.000 TL' yi aşmıyor ama toplamda 6-7 bin lirayı buluyor.Bu durumda ben KDV dahil 1.000 TL altındaki faturalara işlem yapmayacak mıyım? Şimdiden teşekkür ederim.

Değerli üyemiz,

117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile vergi sorumluları tarafından tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek tebliğde toplanmıştır. KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

"Tam tevkifat" işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; "kısmi tevkifat" ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000,00.-TL 'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

Sorunuzda belirtmiş olduğunuz Almanya’daki firmaya lisans ücreti (royalty) olarak ödenen bedeller üzerinden hesaplanan katma değer vergisi “tam tevkifat”a tabidir. Almanya’daki firmanın Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV'nin tamamı, şirketiniz tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Diğer taraftan söz konusu ödemeler nedeniyle kurumlar vergisi stopajı da yapmanız gerekmekte olup, stopaj tutarının hesaplanmasında Almanya ile aramızda bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinin de ihmal edilmemesi gerekmektedir. (01 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan anlaşma hükümlerine göre akit devlette uygulanacak stopaj oranı gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının %10’unu aşamayacaktır.)

Özetle, tam tevkifat uygulamasında tutarın bir önemi yoktur. Tutar ne olursa olsun KDV’nin tamamının tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Sorunuzda bahsetmiş olduğunuz 1.000,00.-TL’lik sınır ise kısmi tevkifat uygulamasına ilişkindir ve kısmi tevkifata tabi teslim ve hizmetlerin KDV dahil bedeli 1.000,00.-TL 'yi aşmadığı takdirde KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi