KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Limited şirketlerde sermaye azaltımı nasıl yapılır? Bunun hakkında bilgi alabilir miyim? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

 

Değerli üyemiz,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 592’nci maddesi, anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümlerinin limited şirketlere kıyas yoluyla uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Sermaye azaltımında esasen iki işlem söz konusudur: İlkinde indirilecek sermaye tutarının serbest kılınması, ikincisinde ise indirilen ya da azaltılan sermaye tutarının mevcut pay sahiplerine iade edilmesi veya başkaca bir amaca tahsis edilmesi söz konusudur.

Limited şirket sermayesinin azaltılması süreci aşağıdaki gibidir;

- Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin rapor düzenlenmesi gerekmektedir.

- Karar alındıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan ilanla 3. ilandan itibaren 2 ay içinde alacaklıların alacaklarını beyan ederek ödeme veya teminat istemeleri bildirilir. Bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir.

- Esas sermayenin azaltılması kararını uygulayıp sonuçlandırabilmek için alacakların ödenmesi veya temin olunması gereklidir.

- Limited şirketlerde sermaye azaltımı zarar neticesinde meydana gelen bilanço açığını kapatmak maksadıyla yapılmış olsa bile alacaklılar çağrılır ve bildirilen alacaklar tediye veya temin olunur.

- Alacaklıları davete ilişkin 3. ilanın yayın tarihinden itibaren 2 ay sonra sermaye azaltımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinin yer aldığı ortaklar kurulu kararı, davet ilanların yayınlandığı sicil gazeteleri, YMM veya SMMM raporu, müdürler kurulu ve denetçiler tarafından imzalanmış alacaklıların adı soyadı ve ticaret unvanları ve alacaklarının miktarını gösteren alacaklılar listesi ile muaccel borçların ödenmesine veya temin edilmesine ilişkin belgelerin ibraz edilmesi ile azaltımın tescili talep edilebilir.

Sermaye azaltımı için istenen belgeler ise aşağıdaki gibidir;

1- Ticaret Sicili Memurluğu’na dilekçe 
2- Şirket Ortaklar Kurulu Karar Sureti (1 adet Noter Tasdikli) (3. ilan tarihinden 2 ay sonra alınmalı ve sermaye azaltmasına ilişkin değişikliği belirtir şekilde düzenlenmelidir)
3- Tadil tasarısı (3 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli) 
4- Davet ilanlarının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (3 ilan)
5- Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu.
6- Müdürler tarafından imzalanmış alacaklıların adı soyadı ve ticaret unvanları ve alacaklarının miktarını gösteren alacaklılar listesi ile borçların ödenmiş olması halinde ödemeye ilişkin imzalar noter onaylı makbuzlar
7- Müeccel (vadeli, zamanı henüz gelmemiş) alacaklılara ait imzası noterce onaylı Muvafakatname
8- Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları (Borçların ödendiğini gösteren)
9- Türk Ticaret Kanunu’nun 64.  maddesi gereğince tanzim edilen Ortaklar Pay Defteri

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.