KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba. Mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren bir şahıs işletmesine sıfır km binek araç alınması durumunda aracın KDV si ödenecek KDV den ve aracın değeri gelir vergisi matrahından indirilebilir mi?

Değerli Üyemiz,

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1-a maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu aracın binek otomobil olup olmadığı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 numaralı istatistik pozisyonunda yer alıp almadığına bakılarak belirlenecektir. 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların belirlenmesine ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) açıklamalar yapılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, satın aldığınız binek aracınızın alımında ödediğiniz katma değer vergisinin, Kanunun 30/b maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.

İndirim konusu yapılamayan bu KDV gelir vergisi bakımından doğrudan gider veya söz konusu aracın amortismana esas değeri yönünden maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

Ayrıca, ticari faaliyette kullanılmak üzere alınan ve envantere dahil olan taşıtlar için, faydalı ömrünün 5 yıl, amortisman oranının ise %20 olarak dikkate alınmak suretiyle, amortisman ayrılması yoluyla giderleştirilebilir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.