KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Merhaba, firma sahibimiz şirket adına bir arazi taşıdı almak istiyor. Bu aracın KDV.si indirim konusu yapilabilir mi? Muhasebe olarak hangi kayıtları yapmamız gerekir? Şimdiden çok teşekkür ederim...

Değerli üyemiz,

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi" başlıklı 30. maddesinin (b) bendi uyarınca; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere; faaliyet konusu araç kiralama olmayan işletmelere ait olan ve binek tipindeki otomobillerin alışında ödenen KDV indirim konusu yapılamaz.

Hangi araçların binek otomobil sayıldığı ise, 60 no.lu KDV Sirkülerinin 5.10. bölümünde açıklanmıştır.

İşletmenin iktisap edeceği aracın, bu sirkülerde sayılan ve binek otomobil olarak kabul eden çeşitte olması durumunda, alış vesikasında gösterilen KDV.nin indirilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, maliyet veya gider olarak dikkate alınabilir.

Söz konusu sirkülerde yapacağınız karşılaştırma sonucunda, alınacak aracın binek olmadığını tespit etmeniz durumunda ise, bu aracın alışına ilişkin olarak alış vesikasında gösterilen KDV ilgili dönemde indirim konusu yapılabilir.

Her iki durumda da söz konus araç, demirbaş hesaplarına (254-Taşıtlar Hesabı) kayıt yapılmak suretiyle aktifleştirilecektir.

KDV.nin indirim konusu yapılamadığı durumda (alınan araç binek oto ise) indirilemeyen KDV gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır. KDV.nin maliyet unsuru olarak aracın maliyetine eklenmesi durumunda, KDV dahil bedel aktifleştirilecektir.

KDV indiriminin kabul edildiği durumda ise (alınan araç binek oto değil ise) KDV hariç bedel aktifleştirilecek iken, alış vesikasında gösterilen KDV indirim konusu yapılacaktır. (191-İndirilecek KDV Hesabının borcuna kayıt yapılacaktır.)

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.